Spridningskonferens med forskning och samtal i fokus

Nyligen genomfördes för andra gången en spridningskonferens för att sprida forskning och beprövad erfarenhet som sker inom forskningsvärlden och kommunens grundskolor. "Ett tillfälle att inspireras och utbyta erfarenheter", "häftig känsla med så mycket kunskap, engagemang och kraft i samma lokal" var två citat från deltagarna.

Fakta Örebro kommuns spridningskonferenser

Spridningskonferensen utgör en del av Förskole- och grundskoleförvaltningens nysatsning för att dela aktuell forskning och beprövad erfarenhet som pågår i forskningssammanhang och i grundskolorna.

En gång per termin bjuds rektorer och biträdande rektorer, förstelärare och andra lärare med utvecklingsuppdrag inom Örebro kommuns grundskolor in till en spridningskonferens i syfte att lyfta frågor om vad som fungerar och varför och söka svar i erfarenheter och forskning.​

Under spridningskonferensen föreläste professor Christian Lundahl på temat "Skola på vetenskaplig grund och det systematiska kvalitetsarbetet". Han pekade på att arbetet på skolorna måste ske på en lagom och praktiknära nivå för att bli framgångsrikt. Lundahl menade även att arbetet också behöver ske som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete. Ett forskningsbaserat arbetssätt är en form av kvalitetsutveckling.

Lundahl menade också att forskningen ska vara en brygga mellan akademi och profession och ett stöd i skolors utvecklingsarbete. Det handlar inte om att läraren bara ska vara forskningskonsument och hålla sig uppdaterad, utan ett vetenskapligt förhållningssätt är så mycket mer. Akademins redskap ska användas för att teoretisera, att ställa hypoteser, göra observationer och reflektera och dokumentera sin verksamhet.

Christian Lundahl

Christian Lundahl föreläste på länk.

Christians tips till lärare för att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt

  • Ta in och kritiskt värdera olika perspektiv - utveckla forskningslitteracitet (förmågan att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap i ett speciellt sammanhang).
  • Upptäcka och förstå. Samla in data på olika sätt och i olika form. Förstå data genom systematisk analys.
  • Dela och sprid dina erfarenheter - ändamålsenligt och på ett begripligt sätt.
  • Ta hjälp av exempelvis ULF-projekt, Örebro universitet, FoU-program och modellen "Systematisk kartläggning av undervisningsutmaningar" (SKU).
  • Titta på sin egen undervisning, gärna kollegialt. Applicera genom att prova nya vägar i din undervisning.

Exempel från verksamheten: Almby skola och Engelbrektsskolan

Almby skola presenterade hur man jobbat i matematik med professor Inger Erikssons modell om undervisningsutmaningar. Arbetet har fokuserat mycket på problemlösning där både F–3 och 7–9 är involverade.

Läs mer om pilotprojektet kring undervisningsutmaningar i Örebro kommun här.

Engelbrektsskolan presenterade sitt arbete med Engelbrektslyftet – en struktur för skolan systematiska kvalitetsarbete. Läs mer om Engelbrektslyftet i våra artiklar:

Engelbrektslyftet – ett kollegalyft som stärker lärmiljön

Engelbrektslyftet – långsiktigt lärande mot gemensamma mål

Engelbrektsskolan och Almby skola presenterade pågående utvecklingsarbeten kopplade till forskning och beprövad erfarenhet.

Nästa spridningskonferens är planerad till den 24/10. Så är du rektor, biträdande rektor, förstelärare eller lärare med utvecklingsuppdrag, boka in datumet i kalendern!

Röster från deltagarna

Johan Tivemo, förstelärare Engelbrektsskolan:

Johan Tivemo

Johan Tivemo

– Överlag en väldigt givande dag. Väldigt inspirerande att träffa och diskutera med andra kollegor. Sen ger det mycket att höra hur man jobbar på andra skolor. Vi diskuterar mycket mellan kollegorna på skolan och auskulterar varandra men ibland blir man lite hemmablind och vet inte hur det funkar på andra skolor. Vi kan lära oss jättemycket av varandra och därför ger sådana här dagar så mycket. Jag tar också med mig flera saker från Christian Lundahls föreläsning in i det fortsatta kollegiala arbetet på skolan.

Helena Andersson, förstelärare

Helena Andersson

Helena Andersson, förstelärare Hovstaskolan:

– Det var intressant att höra om utvecklingsarbetet på Engelbrektsskolan och Almby skola, framför allt hur de strukturerat upp arbetet. Jätteimponerad över förstelärarna på Engelbrektsskolans egna uppdragsbeskrivningar, vi har i dagsläget Örebro kommuns och de är mer allmängiltiga. Så deras arbete tar jag med mig tillbaka till min skola. Sen är det alltid intressant och givande att lyssna på Christian Lundahl.

Frida Gabot, förstelärare Tybblelundsskolan:

– Hur vi får in forskningen i undervisningen är jätteintressant fråga! I vår grupp har vi pratat om att det inte alltid är så lätt att få med våra kollegor på grund av att forskningen i regel är så textbaserad. Hur kan vi göra för att konkretisera arbetet med forskning i det vardagliga arbetet, så att det blir någonting mer praktiskt, ‘hands-on’? Mer forskning som bygger på det vi sysslar med just nu skulle kunna vara ett sätt – hur kan man få tag i en forskare som kan forska om det som vi håller på med just nu? Så att inte universitetet bara kommer och frågar om de får göra en specifik undersökning utan att vi också ska kunna fråga. Det tänker jag att vi ska undersöka.

Charlotta Säflund, förstelärare Adolfsbergsskolan:

– Det är viktigt att utvecklingsarbetet blir väldigt konkret och inte för stort. Det måste också få ta tid. Vi ska inte springa på alla bollar utan vi måste liksom ‘tratta ned’ det lite och göra det i lite mindre skala. Och ta vara på erfarenheten som vi har ute på skolorna.

Sofia Ström, förstelärare Tybblelundsskolan:

– Att få träffa andra förstelärare och ta del av andra skolors utvecklingsarbeten är givande, att man får sitta och prata med andra förstelärare om hur vi lägger upp arbetet på våra skolor och om våra utvecklingsområden. Hur bestämmer vi dem och hur genomförs de ute på skolorna? Vi får tips och idéer genom att bolla med varandra.

/Mikael Kindgren, Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Frida Gabot, Sofia Ström och Charlotta Säflund (förstelärare)

Förstelärare i samspråk: Frida Gabot, Sofia Ström och Charlotta Säflund.

Senast uppdaterad:

Publicerad: