Gå till innehåll

Höstens lektioner på Kretsloppslandet

Här hittar du höstens lektioner på Kretsloppslandet.

Vatten, avlopp och avfall – en miljölektion för årskurs F-2

Kan en sophög prata? Kan sopor vara värdefulla? Är det möjligt att spela toalettbasket eller se bajskorvar åka till reningsverket? Kom till oss på en annorlunda och magisk lektion!

Lektionens syfte är att eleverna får upptäcka och lära känna vår interaktiva utställning samtidigt som de får en inblick hur vi förbygger sopor, hur det kan komma rent vatten i våra kranar och hur våra bajskorvar och vårt matavfall blir biogas!

Vi startar lektionen i vårt välkomstrum för att sedan bli nedspolade i avloppsröret till Kretsloppslandets vatten- och avfallsavdelning. Vi avslutar med ett gemensamt experiment i vårt labb.

Lektionen är mellan 100 och 120 minuter och genomförs under veckorna 38–41.

Skolans värdegrund och uppdrag

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ur Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Kursplaner

Centralt innehåll

Naturorienterande ämnena åk 1−3

Material och ämnen

 • Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker.
 • Hur materialen kan återvinnas.

Hem- ock konsumentkunskap åk 1-6

Levnadsvanor

 • Resurshushållning av livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

Slöjd åk 1-6

Slöjdens uttryck och betydelse för hållbar utveckling

 • Några slöjdmaterials ursprung och miljöpåverkan, till exempel ståltråd, ull och furu.
 • Resurshushållning vid användning av material i slöjdarbetet.

Teknik åk 1-3

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

Bli sopsmart – en miljölektion för årskurs 3

Bild på en moped lastad med olika saker

Det finns så många mobiltelefoner, men kan de bli till sopor eller rent av guldtackor?

Vi erbjuder en miljölektion om sopor i Kretsloppslandet som ett moment i samarbetet med KomTek och deras lärarfortbildningar i temat sopor för åk 3. Läs mer på KomTeks hemsida

Lektionen äger rum halvklassvis i Välkomstrummet, Caféet och Kretsloppslandets avfallssida.

Lektionen är mellan 100 och 120 minuter och genomförs under veckorna 38–41.

Skolans värdegrund och uppdrag

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ur Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Kursplaner

Centralt innehåll

Naturorienterande ämnena åk 1−3

Material och ämnen

 • Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker.
 • Hur materialen kan återvinnas.

Hem- ock konsumentkunskap åk 1-6

Levnadsvanor

 • Resurshushållning av livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

Slöjd åk 1-6

Slöjdens uttryck och betydelse för hållbar utveckling

 • Några slöjdmaterials ursprung och miljöpåverkan, till exempel ståltråd, ull och furu.
 • Resurshushållning vid användning av material i slöjdarbetet.

Teknik åk 1-3

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

Minska skräpet! En avfallslektion för årskurs 4-6

Färgburk och nagellack

Hur kan man minska sin miljöpåverkan och ändå ha tillgång till saker som ger livskvalitet? Vår livsstil skapar avfallsproblem. Finns det verkligen skräp på havsbotten? Och i rymden?

Lektionen synliggör olika typer av avfall, hur konsumtion påverkar miljön i stort, avfallsmängder i vardagen, avfallstrappan och hur material kan återvinnas.

Besöket sker i halvklass och innehåller teori och interaktion i avfallsutställningen i Kretsloppslandet.

Lektionen är mellan 100 och 120 minuter och genomförs under veckorna 38–41.

Skolans värdegrund och uppdrag

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ur Övergripande mål och syfte

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Kursplaner

Centralt innehåll

Biologi årskurs 4–6

Natur och samhälle

 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Kemi årskurs 4–6

Kemin i naturen, samhället och i människokroppen

 • Vanliga kemikalier i hemmet. Deras användning och påverkan på miljön och människan samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Fossila och förnybara bränslen och deras påverkan på klimatet.
 • Råvarors förädling till produkter, till exempel metaller, papper och plast. Hur produkterna kan återanvändas eller återvinnas.
 • Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Geografi årskurs 4–6

Hållbar utveckling

 • Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Teknik årskurs 4–6

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Från fytoplankton till vattnets kretslopp för åk 4-6

Fem salta världshav fraktar syre och näring på vår planet! Ur våra kranar kommer det alltid rent sötvatten. Men hur kommer det dit? Och har alla människor det så?

Vi tar bland annat upp vattnets fantastiska egenskaper, vattnets väg i Örebro, vatten i vardagen, vi delar alla samma vatten, hur vatten renas och mycket mer!

I halvklasser genomförs vattenexperiment samt en interaktiv lektion i utställningen. En praktisk och teoretisk lektion som inbjuder till diskussion.

Lektionen är mellan 100 och 120 minuter och genomförs under veckorna 38–41.

Skolans värdegrund och uppdrag

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ur Övergripande mål och syfte

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Kursplaner

Centralt innehåll

Biologi årskurs 4–6

Natur och samhälle

 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Kemi årskurs 4–6

Kemin i naturen, samhället och i människokroppen

 • Vanliga kemikalier i hemmet. Deras användning och påverkan på miljön och människan samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.

Kemin i vardagen och samhället

 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Geografi årskurs 4–6

Geografiska förhållanden, mönster och processer

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.

Hållbar utveckling

 • Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Teknik årskurs 4–6

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Miljölektion för SFI och Spri

Lektionen ligger på en grundläggande nivå med extra tydliga bilder och information. Inom Vatten och avlopp tar vi upp vattnets väg i Örebro, vattnet i vår vardag, att vi delar samma vatten, hur man renar vatten samt hur vi kan minska vår miljöpåverkan i vår vattenanvändning. Inom området avfall lär vi oss om avfallsmängder från förr till nu, återvinning, konsumtion, sortering i vardagen men även om miljöfrågor i stort.

Kretsloppslandet är en interaktiv och spännande utställning som behandlar avfall, vatten och miljö i stort.

Lektionen är ca 90–100 minuter och genomförs under vecka 43.

Utdrag ur GY 11

1 Skolans värdegrund och uppgifter

Grundläggande värden

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Gymnasieskolans uppdrag

Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska information och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet. Förändringar i arbetslivet, digitaliseringen och den tekniska utvecklingen, internationaliseringen samt miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta.

Vidare ska skolan utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt uppmärksamma hälso-, livsstils- och konsumentfrågor.

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet.

2 Övergripande mål och riktlinjer

Det är skolans ansvar att varje elev

kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling


Skolans mål är att varje elev

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se