Skicka vidare! Magnus Hökback

I intervjuserien Skicka vidare! är det den här gången Magnus Hökback, lärare på Lillåns skola F–6, som svarar på tre frågor från Jesper Leu.

Hej Magnus! Berätta lite om dig själv!

Hej! Jag heter Magnus Hökback och har arbetat på Lillåns skola sedan 2006. Jag undervisar främst i SO och i ämnet idrott och hälsa. Jag är också utvecklingsledare för åk 4–6. Vi har ett mycket bra samarbete inom och mellan arbetslagen med mycket glädje och stöttande i vardagen.

Magnus Hökback

Magnus Hökback

Hur skapar du en trygg miljö i idrottshallen?

Vid varje läsårsstart har vi extra fokus på trygghet och samarbete i våra grupper. Det handlar bland annat om gruppstärkande övningar och diskussioner med eleverna om vad trygghet innebär.

När det gäller specifikt trygg miljö i idrottshallen finns det flera delar som är viktiga. Dels så är diskussioner kring fair play en återkommande del på agendan. Vi har många bra diskussioner om hur man kan uppmuntra varandra i samband med aktiviteterna och hur viktigt detta är även i andra sammanhang.

I slutet av lektionerna följer vi upp dagens aktivitet och vad som eventuellt kan utvecklas till nästa tillfälle. Så återsamlingarna med utvärderingar är något som också utvecklar tryggheten.
En annan viktig del är att informera och diskutera kring säkerhet, gällande exempelvis regler i lekar och spel, samt kring utrustning i hallen. Det skapar också trygghet på lektionerna i idrottshallen.

Vad ser du för skillnader och likheter mellan lektioner i ett vanligt klassrum mot en lektion i idrottshallen?

Uppstart och en sammanfattande avslutning är relativt lika oavsett lokal.

I ämnet idrott och hälsa finns flera viktiga teoretiska moment som ska ingå. En utmaning är att väva in dessa på ett smidigt sätt. Idrottshallen lockar ofta till rörelse och därför blir det en balansgång när och hur man arbetar med de teoretiska momenten. Ibland kan det vara bättre att ha dessa inslag i klassrummet. Men man får förstås även med de teoretiska inslagen vid uppstart, under lektionens gång och vid avslutningen.

Till viss del är det lättare att göra den formativa bedömningen i idrottshallen än i klassrummet. Det kan exempelvis vara lättare att snabbt ge ett tips hur eleven kan utveckla sin teknik i volleyboll mm. Självklart finns det flera bra verktyg för formativ bedömning i klassrummet också men det blir ofta tydligare för eleven när man bedömer i idrottshallen.

Hur arbetar du med ämnesspecifika ord och ämnesövergripande ord?

Inför varje nytt ämnesområde lyfter vi nya begrepp och arbetar med dessa på flera sätt. Vi har bland annat kooperativa övningar för eleverna där begreppskort är ett inslag. Här hjälps vi pedagoger åt att bygga upp ett bibliotek med kort som vi kan återanvända och utveckla. En viktig del är att samplanera kring detta då flera begrepp återkommer i flera ämnen. På skolan arbetar vi ämnesövergripande vid flera tillfällen under läsåret.

Sedan blir ju också den formativa bedömningen viktig där man får vara lyhörd kring vilka begrepp som kan upplevas som svåra. Under eller i slutet av lektionerna tar vi ofta upp nya begrepp för att förklara och sätta in dessa i ett sammanhang.

Vi lyfter också kontinuerligt läsningens betydelse och samarbetar med vår bibliotekarie kring bland annat inköp av lämplig litteratur.

Jag skulle vilja skicka frågor vidare till Benita Törnqvist, förstelärare på Engelbrektsskolan:

1. Hur arbetar du med elevinflytande i ämnet idrott och hälsa?
2. Hur arbetar du/ni för att främja olika rörelseaktiviteter för eleverna på rasterna?
3. Har du några speciella rutiner/startuppgifter vid dina lektioners början?

Senast uppdaterad:

Publicerad: