Många fördelar men anpassningar behövs för att använda LegiLexi i anpassad grundskola

Kartläggningsverktyget LegiLexi används i flertalet grundskolor i Örebro kommun för att följa elevernas läsutveckling. Även den anpassade grundskolan använder verktyget med goda resultat – dock krävs anpassningar för varje unik elevgrupp.

Lina Askeblad ser stora fördelar att använda LegiLexi, dock krävs anpassningar för hennes elevgrupp.

Vi träffar Lina Askeblad som är lärare i den anpassade grundskolan på Almby skola. Hennes elever har en intellektuell funktionsnedsättning och det är vanligt med diagnoser som autism, språkstörning och adhd.

Kartläggningsverktyget LegiLexi är ett stort hjälpmedel för Lina och hon ser tydliga framsteg för hennes elever sen hon börjat använda verktyget i årskurs 5 och 6.

– Jag ser en tydlig progression när det gäller alla delar av elevernas läsning. Eleverna får svart på vitt att de klarar fler ord på tid (avkodar säkrare) och har ett större ordförråd än gången innan. De får känna att de lyckas och de tycker dessutom det är kul och givande att jobba så här.

Lina ser på resultaten från testerna att hennes undervisning ger resultat. LegiLexi ger även henne inspiration och underlag om vad eleverna behöver arbeta vidare med och kunskapsbanken i verktyget, hjälper till med material. Det har varit extra viktigt då material för den anpassade skolan ofta saknas. Att statistiken finns samlad och att systemet också tar ut felrapporter hjälper också Lina att planera vilka moment som behöver läggas lite mer tid på.

– Verktyget ger ju en individuell rekommendation för varje elev och sedan hänvisas man till kunskapsbanken för att jobba vidare. Det ger ett bra stöd då jag sedan planerar undervisningen för min elevgrupp.

Ger mycket men behöver anpassas

Kartläggningsverktyget ger mycket men behöver anpassas för att passa Linas elevgrupp. I dagsläget saknas inriktning för den anpassade grundskolan så därför krävs både mer för och efterarbete för att användningen av verktyget ska bli så bra som möjligt. Hon bedömer att eleverna i årskurs 6 ungefär ligger på en årskurs 1 nivå sett till grundskolans kriterier.

Framför allt är tiden en faktor - Linas elever behöver mer tid till att genomföra testerna. Dessutom behöver momenten repeteras kontinuerligt, tydliga instruktioner behöver formuleras och texterna modelleras och delas upp. Den kunskap som finns hos eleven ena dagen kan plötsligt ha försvunnit nästa dag och detta härleder Lina mycket till eleverna intellektuella funktionsnedsättning.

Normalt genomförs testerna tre gånger/läsår. Som en anpassning delar Lina upp testerna på flera dagar under en vecka så eleverna har ork till att genomföra.

– Läsningen tar längre tid för elever med IF (intellektuell funktionsnedsättning), så tiden behöver definitivt anpassas. Både Skolverket och SPSM menar också att elevgruppen behöver mycket repetition och testerna behöver därför också anpassas därefter för att resultaten ska bli tillförlitliga, säger Lina och fortsätter:

– Jag testar mig fram för att hitta den bästa lösningen för min elevgrupp bland annat med mer analoga inslag, till exempel utskrivna elevtexter som bilagor och dela upp texten i mindre delar. Det är också bra att skapa en testelev och köra igenom materialet själv som lärare först.

I grunden tycker Lina att LegiLexi är bra och anpassat för att de ska kunna ta allt i sin egen takt och hon uppskattar också tydligheten i instruktionerna. Lina nämner också att LegiLexi ska anpassas så att verktyget fungerar fullt ut även för den anpassade grundskolan. Något hon verkligen ser fram emot.

Ökat samarbete viktigt

Viktigt för Lina är också att ett ökat samarbete sker med andra lärare för att användningen av verktyget ska fungera på bästa sätt.

– Jag vill gärna se att fler kommer igång även inom anpassad grundskola, det är så utspritt med hur klasser ser ut. Som jag sett det så finns det en till två ämnesklasser på de skolor som har anpassad grundskola och det blir väldigt ensamt jobb att rodda i med analyser och så vidare. Nu har vi fått till ett bra samarbete mellan mig och svenskläraren på 7-9 så det känns bra. Men skulle vara bra även med andra anpassade grundskolor i kommunen.

Helena Wilkås

Helena Wilkås

Vad säger då forskningen om just den anpassade grundskolan och läsinlärning?

Helena Wilkås är logoped på Lotsen vid Förskole- och grundskoleförvaltningen:

– Ingenting säger att vi ska ha lägre förväntningar på våra elever inom anpassad grundskola vad gäller att utveckla avkodningsförmåga och ha en läsförståelse utifrån sina förutsättningar. Därför behövs ett verktyg som kan vara ett tydligt stöd i var eleven befinner sig i läsutvecklingens olika komponenter som läsförkunskaper (språklig och fonologisk medvetenhet, bokstavskunskap), avkodningsförmåga och språkförståelse (text- och ordnivå) samt läsförståelse. I LegiLexi särskiljs alla dessa förmågor på ett tydligt sätt som hjälper pedagog och elevhälsa att sätta in rätt åtgärder på rätt nivå (närmaste utvecklingszon).

FOTO: Legilexi

Forskning pågår - anmäl intresse!

Det pågår också forskning runt att använda LegiLexiverktyget i anpassad grundskola (lågstadiet). I januari 2024 är precis ett stort projekt i uppstart mellan Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet kring anpassad grundskola. Eftersom de precis är i uppstart så finns möjlighet att delta i studien. Läs mer på Göteborgs universitets webb.

En mindre studie som genomförts men vars resultat ännu inte är publicerade finns i en kortversion på LegiLexis webbsida

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: