Skicka vidare! Veronica Österdahl

I intervjuserien Skicka vidare! är det den här gången Veronica Österdahl, lärare på Navets skola, som svarar på tre frågor från Edvin Svensson.

Veronica Österdahl, lärare på Navets skola

Veronica Österdahl

Hej Veronica! Berätta lite om dig själv.

Jag heter Veronica Österdahl och är 36 år. Jag har nu arbetat som lärare i 12 år, men innan jag utbildade mig har jag tidigt visat intresse för att arbeta med pedagogik eftersom jag i mina ungdomsår även varit ledare inom exempelvis amatörteater i Köping där jag växte upp.

På Navet skola har jag arbetat sedan 2016 och förutom att vara lärare i svenska och engelska är jag även utvecklingsledare, schemaläggare och huvudlärspridare på skolan. Jag är tacksam för att jag har möjligheten att engagera mig i så många olika områden på skolan. Något som ligger mig extra varmt om hjärtat är och förblir digitalisering!

Som språklärare brinner jag mest för att tillsammans med mina elever läsa, förstå och analysera skönlitteratur, film och musik!

1) Hur gör du för att få eleverna att våga prata inför klassen/gruppen?

Jag brukar använda mig av olika digitala responssystem som till exempel Menti, Padlet, Popplet och Forms. Eleverna får sedan läsa varandras och kommentera/presentera/ställa frågor om andras inlägg. Ett annat sätt är att eleverna innan får samtala i par eller grupp, så att de hinner förbereda sina svar tillsammans med andra eller åtminstone i ett mindre sammanhang. När elever redovisar brukar de få vara delaktiga i hur de vill redovisa – inför helklass eller mindre grupp. Ibland spelar elever in redovisningar/samtal i grupp, par eller individuellt och då kan jag låta en eller flera ge respons på inspelningen. När vi arbetat på det sättet under en längre period, blir det till slut enklare att våga uttrycka sig i den större gruppen eftersom de har vetskapen att flertalet elever i klassen varit mottagare av deras muntliga framföranden. Men jag anser också att det är viktigt att tidigt fördela ordet, istället för att be elever räcka upp handen i klassrummet. Det betyder dock inte att det på något sätt är förbjudet att räcka upp handen i mitt klassrum.

2) Vilka är dina strategier för att fortsätta utvecklas i läraryrket?

Göra mer av det jag tycker är roligt och söka kunskap där jag känner och ser behov! Jag reflekterar alltså över vad jag och mina elever behöver för att komma vidare i lärandet och när jag kommit fram till det och har ett färdigt syfte och mål, tar jag också reda på vad jag behöver kompetensutveckla. Kompetensutveckling behöver kännas meningsfull för att man ska känna att den har varit givande. Då ger den ju störst effekt! Ett exempel på detta är när jag arbetar med digitala verktyg i undervisningen. Då får jag tillexempel ställa mig frågan ”Vilket digitalt verktyg är mest lämpligt i detta specifika sammanhang?” och därefter på eget bevåg eller med hjälp av kollegor ta reda på vad jag behöver för att fortsätta utvecklas för att kunna ta de bästa didaktiska besluten.

3) När är du som mest nöjd med dig själv som lärare?

När jag lyckas skapa goda relationer med eleverna jag undervisar, men också med andra elever på skolan som jag bara träffar i korridorer och i skolmatsalen. Anledningen till det är att man lyckas nå och motivera fler elever om man känner dem på ett personligt plan och visar att man bryr sig om dem. Ett annat tillfälle är när jag tydligt märker att mina elever tar del av den respons jag ger dem och att få se dem utvecklas. Men också när elever som man haft många samtal med och som på många sätt kämpat med sin skolgång lyckas med något som de under en längre period velat åstadkomma men inte kunnat och då menar jag både kunskapsmässig och social utveckling!

Jag vill skicka tre frågor vidare till Anne Hallberg, förstelärare på Västra Engelbrektskolan och behörig i svenska som andraspråk och engelska:

  1. Berätta hur du och dina kollegor arbetar med och utvecklar svenska som andraspråksundervisningen på Västra Engelbrekt.
  2. Finns det något särskilt i svenska som andraspråksundervisningen som du känner att du kan dra nytta av när du undervisar elever i engelska?
  3. Berätta om en av de största utmaningarna du stått inför i ditt arbete som lärare. Har du några vägledande råd till en lärare som skulle kunna ställas inför samma situation?

Senast uppdaterad:

Publicerad: