Almby skola 4-6 satsar på treårigt IBIS-projekt

Inkluderande beteendestöd i skolan (IBIS) är en forskningsstudie där ett 100-tal skolor runt om i landet medverkar i syfte att skapa ökad trygghet, trivsel och förutsättningar för lärande. Almby skola 4-6 är en av tre skolor i Örebro som deltar i studien. Vi träffade skolans IBIS-instruktörer som berättade om sina förhoppningar med det treåriga projektet.

IBIS-instruktörerna på Almby skola 4-6: Maria Eklund (specialpedagog), Marie Lidström (förstelärare) och Agneta Hedlund Medin (biträdande rektor).

Från 1 augusti ställer skollagen nya krav på systematik och forskningsförankring i skolornas utvecklingsarbete. Det är en orsak till varför Almby skola 4-6 nu väljer att gå in i forskningsstudien IBIS, som leds av Martin Karlberg vid Uppsala universitet. En annan är att studiens fokus går hand i handske med ett utvecklingsområde som skolan har identifierat: att stärka likvärdigheten i lärandemiljön.

Det ska inte spela någon roll vem som undervisar – ambitionen är att skapa en gemensam klassrumskultur som på bästa sätt främjar alla elevers lärande. Och förhoppningen är alltså att IBIS ska utgöra en viktig pusselbit på vägen.

Dessutom syftar projektet till att förbättra lärarnas arbetsmiljö, i form av minskad stress.

– Det känns mycket inspirerande att vi nu tillsammans har bestämt oss för att gå med i det här projektet. Det som är viktigt nu är att få med alla på tåget och hittills har det inte alls varit svårt. Medarbetarna har varit mycket positiva, säger biträdande rektor Agneta Hedlund Medin.

Balans mellan tydliga strukturer och lokala anpassningar

En styrka som Agneta och Maria lyfter fram med IBIS är den goda balansen mellan tydliga strukturer å ena sidan och möjligheter till lokala anpassningar å den andra. Det handlar alltså inte om att följa en given mall utan om att skapa hållbara strukturer utifrån skolans egna förutsättningar.

Trygghet, struktur, rutiner och förutsägbarhet är fyra viktiga ledord i IBIS-arbetet.

Maria Eklund är till vardags specialpedagog, men också en av tre IBIS-instruktörer på skolan.

– IBIS trycker mycket på något som vi inom elevhälsan och jag som specialpedagog brottas mycket med, nämligen hur vi hanterar elever som utmanar i klassrummet, säger hon och fortsätter:

– Det kan vara svårt att hela tiden ha alla elever inkluderade i klassrumsarbetet. Men en viktig grund för att möta dessa elever ligger i skapa just trygghet och förutsägbarhet. När man som elev vet vad som kommer att hända i klassrummet räcker arbetsenergin lite längre.

Både elever och lärare delaktiga

Klassrådsrepresentanter har fått information om IBIS, att delge sina klasskamrater. En viktig del i arbetet har varit att involvera eleverna från början. Även vårdnadshavare har fått information och skrivit på ett medgivande för deltagande i projektet.

IBIS handlar även om att förbättra lärarnas arbetsmiljö. Därför har arbetet inledningsvis handlat om att skapa en effektiv möteskultur på skolan. Ordning och reda på alla plan är en målsättning och arbetet kan sedan lätt överföras till klassrummen. Målet är att en gemensam mötesmall ska tas fram. Stickspår i mötesdiskussioner ska undvikas och alla ska komma till tals.

​På längre sikt är målet med IBIS att använda skolan som arena för att förebygga psykisk ohälsa, skapa förutsättningar för framgång i skolan och att bidra till långvarig och långsiktig inkludering i samhället.

Hur kommer arbetet att följas upp och utvärderas?

– Betyg och enkäter är viktiga verktyg för att mäta utfallet av arbetet men det handlar också om att vi hittar en gemensam struktur som ökar likvärdigheten. Vi ska inte släcka bränder utan ska ha ett långsiktigt tänk.

– Det som känns extra bra med detta arbete är att det inte upplevs som ännu en pålaga för personalen, utan det är något som är verklighetsnära och något lärare jobbar med varje dag. Det hjälper lärare att välja rätt spår när det finns alternativ, avslutar Agneta Hedlund Medin.

Från Örebro är Adolfsbergsskolan och Glanshammars skola också med i studien.

/Jonas Gunnarsson och Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Fakta IBIS

  • IBIS (Inkluderande Beteendestöd I Skolan) är en anpassad variant av det amerikanska programmet SW-PBIS (School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support). IBIS är också en variant av norska PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) som har fortgått i över 15 år. Både Norge och USA har nått framgångar med projektet.
  • IBIS går ut på att skolorna ska arbeta proaktivt med arbetsro, struktur, rutiner och regler samt relationerna mellan lärare och elever. På så sätt ska en positiv skolkultur som stärker elevernas skolprestationer och sociala färdigheter.
  • Just nu ingår 100 skolor i en IBIS-studie. Hälften av skolorna får ta del av IBIS programmet i sin traditionella form och hälften får ta del av kortvarianten IBIS-k. Kortvarianten fokuserar mer på ledarskap i klassrummet och undervisningens kärnkomponenter.
  • Deltagande skolor i studien fyller i enkäter (lärare och elever) en gång om året.

Senast uppdaterad:

Publicerad: