Bokblogg: Perspektiv på hälsa - att bredda vägen 

Bok på ett skrivbord

Jag har läst boken Perspektiv på hälsa – att bredda vägen av Magnus Brolin, idrottslärare på en skola strax utanför Örebro. Boken beskriver ett hälsoarbete som han genomfört på sin arbetsplats under några års tid. Syftet med boken har varit att skapa bättre förståelse och en bredare syn på begreppet hälsa. Författaren menar att den syn på hälsa som råder i dagens samhället är för smal och normativ och leder i vissa fall snarare till att exkludera och får elever/människor att må dåligt. Forskningen visar att elever som har en god hälsa lär sig bättre.

Hälsoarbete utifrån ett ensidigt fysiologiskt perspektiv exkluderar elever såväl från att känna sig hälsosamma som att kunna lyckas i skolämnet idrott och hälsa.

Boken är indelad i tre delar där den första delen fokuserar på begreppet hälsa. Vad är hälsa och vad innebär det att bedriva ett hälsoarbete? Författaren beskriver forskning och olika syner på hälsa från förr till nu och vad innebär det för eleverna i skolan. Författaren lyfter fram begrepp som salutogen hälsoteori, Antonovskys metafor ”livets flod” och värdegrundsarbete i koppling till skolämnet idrott och hälsa. I den andra delen av boken använder sig författaren av narrativ dvs. olika livsberättelser som tar upp olika hälsoperspektiv från den egna verksamheten. Dessa narrativ har kommit till i mötet och hälsosamtal med elever. Med stöd av didaktiska frågor och kritisk reflektion försöker han se problematiken i de olika hälsoperspektiven och hitta vägar till hur han som pedagog kan bredda vägen för eleverna och skapa goda förutsättningar för god hälsa. I den sista delen i boken återkopplar han sina erfarenheter och tankar till forskning och sammanfattar det han anser är kärnpunkterna för att skapa ett arbetssätt som breddar vägen, inkluderar snarare än exkluderar och hjälper eleverna att klara av livets utmaningar. Efter varje avsnitt finns det reflektionspauser med diskussionsfrågor, dessa är främst riktade till idrottslärare men jag upplever dem ändå som intressanta.

Vem är det som bestämmer vad som är hälsa? Om vi i skolans värld har en värdegrund som ska inkludera alla vad innebär detta för ämnet idrott och hälsa i skolan? Jag tycker att en av styrkorna i boken är att den startar funderingar om den egna verksamheten och egna reflektioner runt begreppet hälsa. Forskningen visar att bedömning och indelning i olika fack leder till exkludering och att exkludering är ohälsosamt. Jag tycker att författaren lyckas lyfta hur samhället syn på hälsa idag blivit snävare och leder till mer ohälsosamhet hos barn och ungdomar. I hans roll som idrottlärare är det därför viktigt att han kan bredda vägen och skapa möjligheter för alla elever att lyckas även de som inte faller in under samhällets normer. Författaren lyfter att det är lika mycket ett värdegrundsarbete som ett hälsoarbete och han kallar det för ”Hälsogrund”.

Skolan ska vara en hälsosam miljö för alla! Hälsa genom värdegrund.

Jag tror att det fungerar utmärkt att använda bokens tankar och frågeställningar som diskussionsunderlag för att utveckla den egna verksamheten. Boken är lättläst och vänder sig i första hand till idrottslärare men kan även intressera andra pedagoger och idrottsledare eller användas i utbildningssyfte och handledningssituationer av blivande pedagoger.


/Åsa Stensrud, Norrgårdens förskola, Vintrosa

Senast uppdaterad:

Publicerad: