Gå till innehåll
 • Start
 • / Dokumentarkivet

Stadsarkivets dokumentarkiv innehåller mängder med dokument ur arkivets samlingar. Här kan du hitta uppgifter om byggnader, människor och händelser i Örebros historia.

Dokumentarkivet är en del av Stadsarkivets digitala forskarsal som går att forska i dygnet runt. Fler dokument kommer att publiceras allt eftersom.

Det som hittills lagts ut är dokument som på olika sätt belyser Örebros historia. I en del av dokumenten kan du söka på till exempel årtal, namn, orter och adresser.

Längst ner på denna sida hittar du en mer detaljerad lista över publicerade dokument.

Handlingar från landsbygden runt Örebro

 • Protokoll från kommunalnämnderna i Almby, Asker, Axbergs, Ekers, Ervalla, Glanshammars, Gräve, Gällersta, Götlunda, Hovsta, Kil, Lillkyrka, Längbro, Lännäs, Mosjö, Norrbyås, Rinkaby, Stora Mellösa, Tysslinge, Täby, Vintrosa, Ånsta och Ödeby gamla kommuner från tiden 1863–1940-talet.
 • För vissa kommuner ingår även äldre protokoll från Sockennämnden och Fattigvårdsstyrelsen.
 • Protokoll från kommunalstämmorna i Almby, Asker, Axbergs, Ekers, Ervalla, Glanshammars, Gräve, Gällersta, Götlunda, Hovsta, Kil, Lillkyrka, Längbro, Lännäs, Mosjö, Norrbyås, Rinkaby, Stora Mellösa, Tysslinge, Täby, Vintrosa, Ånsta och Ödeby gamla kommuner från tiden 1863-1940-talet.
 • Protokoll från Almby kommunalfullmäktige 1936-1942, Almby municipalfullmäktige 1927-1942
 • Skolmatriklar från Almby 1896-1938, Eker 1847-1917, Mosjö 1866-1949, Täby 1847-1917 och Ånsta-Längbro 1885-1908
 • Hundskattelängder från Kils kommun 1935-1941, Norrbyås kommun 1924-1935
 • Protokoll från Örebro läns brandstodsbolag 1878-1881, 1889-1890, 1893-1894, 1898-1899
 • Personer och gårdar i Stora Mellösa 1300-1900 (Gustav Löws personarkiv)
 • Fastighetsinventeringar för landsbygden från Byggnadsnämnden i Örebro 1973-1975 (Asker, Axberg, Ervalla, Glanshammar, Gräve, Gällersta, Hackvad, Kil, Kräcklinge, Kvistbro, Lännäs, Norrbyås, Stora Mellösa, Tysslinge, Täby, Vintrosa)

Handlingar från Örebro stad

 • Röstlängder från Allmänna rådstugan i Örebro 1817-1888
 • Protokoll från Borgerskapets äldste i Örebro 1840-1863
 • Protokoll från Byggnadsnämnden i Örebro 1860-1889
 • Fastighetsinventeringar för staden från Byggnadsnämnden i Örebro 1966-1967
 • Protokoll från Drätselkammaren i Örebro 1853–1900
 • Protokoll från Fattigvårdsstyrelsen i Örebro 1812-1913
 • Distriktsböcker från Fattigvårdsstyrelsen i Örebro 1872-1875
 • Protokoll från Hälsovårdsnämnden i Örebro 1882-1900
 • Protokoll från Idrotts- och fritidsnämnden i Örebro 1945-1956
 • Protokoll från Idrottsstyrelsen i Örebro 1962-1970
 • Inskrivningsmatriklar från Karolinska skolan 1615-1929
 • Adressering i Örebro 1885 - Kulturvårdsnämnden
 • Protokoll från Park- och idrottsnämnden i Örebro 1957-1961
 • Protokoll från Stiftelsen Örebro stads arbetshusförvaltning 1803-1905
 • Protokoll med flera handlingar från Sundhetsnämnden i Örebro 1853-1874
 • Syneprotokoll från Varberga gård 1718-1917
 • Elevteckningar från Risbergska skolan (Elementarskolan för flickor) 1920-tal.
 • Registerkort över förtroendevalda i Örebro 1863–1964 - namnen Adlerz-Östlund, ca 3500 registerkort (Stadsfullmäktiges arkiv)
 • Siv Blomkvists teckningar i färg från Gamla Söder gjorda på 1950-talet.
 • Registerkort över byggnader – ca 4 300 registerkort över förändringar, ny- och ombyggnationer, för fastigheter inom Nikolai, Olaus Petri, Almby, Längbro och Ånsta församlingar under perioden 1850-tal–1953 (Byggnadsnämndens arkiv)
 • Registerkort över örebroare 1600-tal–ca 1850, efternamn Abelin-Färdig, över 7 500 registerkort
  Borgmästare och rådmän i Örebro 1500-tal-1900-tal
  Personer och släkter i Örebro 1500-tal-1800-tal, efternamn Adler-Göthlin, Isaksson-Jönsson
  (Uno Funks samling)
 • Konserthusets affischer – cirka 2 000 affischer från Örebro konserthus 1930-tal–2000-tal, med allt från politiska föredrag på 1930-talet, konserter med såväl lokala artister som världsartister, till brottningsgalor, barnens dag, Spanieninsamling, film- och fotovisningar (Konserthusets arkiv)
 • Örebro Tidning 1810 – läs om stort och smått som hände året då riksdag och tronföljarval hölls i Örebro
 • Byggmästare Per Karlsson anteckningar från Örebro stad 1884–1935
 • Birger Larssons förteckningar över företag och gårdsägare i Örebro för tiden 1850-tal-1960-tal - företag, affärer och butiker redovisade för varje adress på norr och söder i centrala Örebro (Birger Larssons personarkiv).

Digitalt Museum

Stadsarkivet har börjat publicera fotografier och dokument på Digitalt Museum. Digitalt Museum är en gemensam webbsida för tillgängliggörande av kulturarvsmaterial för museer och arkiv i framför allt Sverige och Norge. Ungefär 350 museer och arkiv medverkar. Tillsammans har man gjort över 7 miljoner objekt tillgängliga. Det går att söka i hela databasen eller i en viss institutions material.

Stadsarkivets nuvarande bildarkiv och dokumentarkiv kommer successivt att publiceras på Digitalt Museum. De tidigare databaserna med bildarkiv och dokumentarkiv kommer att finnas kvar parallellt tills alla objekt är publicerade. Dokument hittar du under rubriken Föremål i Digitalt Museum. Publicering av nya fotografier och dokument kommer fortsättningsvis att ske på Digitalt Museum.

Du hittar stadsarkivets bilder och dokument på Digitalt Museum här.

Prova gärna att söka!

Örebro kommun behandlar personuppgifter i syfte att göra arkiverade allmänna handlingar tillgängliga utifrån offentlighetsprincipen och för historiska ändamål. Vi behandlar personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden att uppfylla en rättslig förpliktelse (svenskt regelverk kring allmänna handlingar), samt den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Örebro kommun. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så arkiverade personuppgifter bevaras för framtiden enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vissa personuppgifter förekommer i e-tjänsten stadsarkivets dokumentarkiv. Skulle du förekomma i text och inte önskar detta, kontakta oss så tar vi bort uppgiften.

Mer information

Som registrerad har du i och med dataskyddsförordningen ett antal rättigheter. Mer information hittar du på Örebro kommuns webbplats.

Nyheter om dokumentarkivet

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se