Gå till innehåll

Förskola, skola F-6, fritids – Örebro naturskola

Här hittar du Örebro naturskolas material som riktar sig till förskolan, skolan årskurs F-6 och fritids.

Att få uppleva med alla sinnen och att skaffa sig egna erfarenheter att utgå ifrån är en viktig ingrediens i lärandet. Det här vill vi hjälpa till med!

En dag på naturskolan är en värdefull del av skolarbetet. Alla aktiviteter är kopplade till kursplanerna: ni får förstklassiga kunskapsråvaror som du sedan, som klassens pedagog, kan förvalta genom reflektion och efterarbete. Vi hjälper till med förslag på hur.

Vårt mål är att barnen ska bli intresserade av och få en positiv relation till naturen. Det är en grundsten i en hållbar utveckling och en förutsättning för att få fler naturvetare.

Lärande för hållbar utbildning

Lärande för hållbar utveckling (LHU) ingår i skolans läroplan och är en del i målområde 4 av de 17 globala målområden som FN:s länder kommit överens om. Målen ger en bra bild av vad hållbar utveckling handlar om och vi har ett uppdrag som utbildare att göra målen kända. De målområden som berörs i våra klassbesöksteman finns numera med i beskrivningen av innehållet.

Tider som gäller

En dag på naturskolan är cirka fyra timmar lång med start tidigast kl. 9.00 och slut senast kl. 14.00. Tiderna kan variera beroende på era önskemål.

Hur ni tar er till naturskolan

Naturskolan ligger vid Naturens hus i Oset-Rynningevikens naturreservat. Dit tar ni er med stadsbuss 22, egen buss, promenad eller cykeltur.
https://goo.gl/maps/X2ych5yGRmPsSaHJ8

Stadsbuss 22:

Eftersom det bara går att få med en skolklass per busstur, så ber vi er boka de busstider ni vill ha så fort ni kan. Många skolor väljer att ha aktiviteter i området och det kan göra att busstiderna annars blir uppbokade av andra skolklasser.

Första turen kommer till naturskolan klockan. 9.24. Alternativa busstider för hemfärd är 12.59, 13.29 eller 13.59. Meddela oss vilka tider ni bokat! Länk till bokning av gruppresa:
https://www.lanstrafiken.se/

Egen buss, promenad, eller cykeltur:

Vi kan vara flexibla med start- och sluttid. Skriv gärna redan i ansökan om ni cyklar, går eller har egen transport. Meddela oss vilka tider ni vill vara hos oss!

Det går att kostnadsfritt låna cyklar och hjälmar från kommunen för kommunala grupper. Cyklarna transporteras till och från den plats ni bestämmer. Boka cyklar gör ni på tel. 019-212224. Var ute i god tid när det är säsong!

Detta gäller för fika och lunch

Ta med förmiddagsfika (t.ex. frukt, smörgås och dryck) och lunch (förslagsvis: sallad/ baguetter/ korv eller hamburgare och dryck) från skolan. Beställ i god tid från skolköket. Kommunens riktlinjer för kostnadsfri skola har bidragit till att klasser ibland inte har haft fika med sig till förmiddagen. Detta har gjort att eleverna blivit väldigt hungriga och tappat orken innan lunch. Riktlinjerna för kostnadsfri skola finns på http://www.orebro.se/barn--utbildning/grundskola--grundsarskola/kommunal-skola--fritidshem-utan-extra-kostnader.html

Meddela om ni behöver grillmöjligheter till lunchen

I så fall plockar vi fram ved, stekhäll och grilltänger. Ni får själva grilla. Av arbetsmiljöskäl, måste naturskolans pedagoger undvika att stå i rök dagligen.

Istället för festis som dryck föreslår vi att ni tar med koncentrerad juice och kåsor/muggar

Vi har vatten, kannor och dunkar så att ni kan blanda här. På så sätt slipper ni bära vatten hit och det blir färre sopor vilket är bättre för miljön.

Naturskolans ansvar under dagen

Under dagen står vi för det pedagogiska innehållet. Vi ansvarar också för att dagen är så säker som möjligt och att en riskanalys är gjord på dagens moment.

Ditt ansvar som pedagog under dagen

 • att ansvara för gruppen och stötta de elever som har svårt att följa verksamheten samt att, så långt det är möjligt, delta i övningarna. Då får ni en bra bild av vad eleverna har för erfarenheter med sig efter dagen och kan följa upp dagen på bästa sätt.
 • att ta ansvar för och informera naturskolan om eventuella sjukdomar och andra riskfaktorer som bedöms relevanta hos eleverna såsom astma, diabetes, epilepsi, allergi, fobier mm.
 • att medföra klasslista med relevanta kontaktuppgifter.

Annat ni behöver tänka på

Vi är utomhus hela tiden.

Om man är blöt och kall är det svårt att vara koncentrerad på det vi ska göra. Då blir nästan ingenting roligt. Det är viktigt att eleverna är utrustade med kläder och skor efter aktivitet och väder. Vid vattendjurstemat behövs gummistövlar eftersom man ibland behöver kliva ut i vattnet för att kunna håva in vattendjur.

Ta med extrakläder

Det är bra att ta med extrakläder ifall någon elev blir våt eller kall t.ex. extra sockor och vantar.

Myggtider

När det är myggtider trivs myggorna hos oss. Ta gärna med myggmedel.

Soltider

När det är soligt väder är det bra om ni tar med solskyddsfaktor.

Fotografera

Fotografera gärna under besöket för dokumentation och efterarbete.

Tagga gärna oss om ni lägger ut bilder på instagram #naturskolan

För- och efterarbete

Målsättningen är att besöket blir en del av skolarbetet och inte bara en enskild händelse. För att få ut maximalt av besöket är det viktigt att förbereda eleverna innan ni kommer till oss och att efterarbeta naturskoledagen. Tips på hur ni kan göra detta finns i respektive temabeskrivning.

Fortbildning med pedagoger från Sörbyängsskolan.

Utomhuspedagogiskt nätverk

Om du anmäler dig till vårt Utomhuspedagogiskt nätverk får du naturskolans nyhetsbrev med information om våra klassbesök, kurser och andra aktiviteter.
Anmäl dig till nätverket här!

Fridhemsskolan ansvarar nu för nätverket

Sedan Naturskolan fick en ekonomisk nedskärning har vi inte längre möjlighet att genomföra våra nätverksträffar som tidigare. När Fridhemsskolan fick veta detta kände de att det vore synd om nätverken går i ”graven”. De har därför tagit beslut att de tar över ansvaret för att det utomhuspedagogiska nätverket får leva vidare. Vi på naturskolan är så tacksamma för detta.

Kontaktperson: Martin Hylén rektor@fridhemsskolan.se
Telefon: 019-23 81 76

Matematik på stan

Med "Matematik på stan" vill vi ge lärare ett användbart verktyg i matematik­undervisningen. Vi vill visa på matematiken runt omkring oss och göra matematiken mer konkret för att öka förståelsen. "Matematik på stan" består av ett antal matematikuppdrag utomhus, som du kan använda direkt i din undervisning – både på stan och i skolans närområde.

Utomhusmatlagning och recept

Hitta Vilse-stig

I området vid naturskolan och Naturens Hus har vi satt upp en Hitta Vilse-stig
som ni är välkomna att besöka. Vilse är en pojke som lär barn hur de ska göra om de gått vilse. Han visar vad barnen ska göra för att klara sig och öka chansen att bli hittade välbehållna. Hitta Vilse är ett material från Civilförsvarsförbundet.

Utomhuspedagogik och forskning

Från ScienceDaily: Rykande färsk artikel om vinsten av att visats i natur för barn, ”Experiences of nature boost children's learning: "Critical review finds cause-and-effect relationship”

Material från Det Nordiska projektet – Frisk i naturen: Frisk i naturen, en kunskapsöversikt

Från naturvårdsverket: Naturen som kraftkälla, om hälsoaspekter på utevistelse
Naturskoleföreningens material.

Pågående projekt

Projektets syfte är att underlätta för familjecentraler, förskolor, F-6 skolor och fritidshem att använda utomhuspedagogik i sin närmiljö. Genom att kostnadsfritt låna naturskolans temalådor med lärarhandledning och material kan de arbeta pedagogiskt i naturen på egen hand. Då kan betydligt fler barn/elever få naturkontakt än de naturskolan kan ta emot. Vid behov kan vi initialt vara med och stötta pedagogerna vid genomförandet i deras närområden.

Exempel på teman för de naturskolelådor vi planerar att ta fram:

 • Vårfåglar
 • Friluftsliv – grunder (allemansrätten, eldkunskap m.m.)
 • Friluftsliv - utomhusmatlagning
 • Småkryp i vatten
 • Småkryp på land
 • Blommor
 • Träd
 • Vinternatur

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Läs mer om LONA på Naturvårdsverkets hemsida.

Läs mer om Örebro naturskolas LONA-projekt i Slutrapport av LONA 2019-20 Pdf, 1.8 MB..

Tidigare projekt

Projektets syfte har varit att underlätta för grundskolor att använda den nära naturen som en lärmiljö med hjälp av utomhuspedagogik.
Projektet har genomförts under 2019–2020. Det har medfinansierats av Lokala naturvårdssatsningen (LONA) – statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Örebro. Medverkande skolor har varit: Engelbrektsskolan årskurs 4-6, Wallerska skolan årskurs F-6 och Sörbyängsskolan årskurs F-6. Det är totalt cirka 80 pedagoger och cirka 950 elever som berörts under projekttiden. Ansvariga för projektet har varit Mattias Drejby och Birgitta Jansson. Projektet har möjliggjort för naturskolan att underlätta för skolorna att arbeta med utomhuspedagogik i sin närnatur genom att vi:

 • utbildat pedagogerna i utomhuspedagogik utifrån pedagogernas olika ämnesområden
 • visat på möjligheterna utomhus i skolornas närområde
 • skapat en basplats i respektive skolas närområde (genom gott samarbete med Parkförvaltningen och FUFA – Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete)
 • organiserat ett utomhuspedagogiskt förråd på varje skola, med en utomhuspedagogisk övningsbank som är tydligt kopplad till skolans styrdokument
 • stöttat vid elevaktiviteter vid behov

Läs mer i dokumentet Slutrapport av LONA 2019-20. Pdf, 1.8 MB.

Under 2019 startade vi upp och provade en modell för att hjälpa skolor från olika områden att interagera med varandra samtidigt som de fick en introduktion till naturen och till utomhuspedagogik. Projektet finansieras genom delegationen mot segregation, DelMos.

Vi valde ut en klass med stor andel med invandrarbakgrund och en med få elever med invandrarbakgrund. En klass på den ena skolan fick en ”kompisklass” på den andra skolan. Klasserna tillbringade sedan fyra skoldagar tillsammans ute i naturen – vid naturskolan, skolans närmiljö och i närliggande naturområden. Däremellan besökte naturskolans pedagoger klasserna och förberedde dem på vad som skulle ske under träffarna. Som exempel fick eleverna förbereda lekar som de tyckte om för att lära den andra klassen lekarna när de sågs nästa gång.

Båda klasserna reste med en och samma buss till de olika naturområdena. Detta för att tillföra en extra dimension av samhörighet; att resa tillsammans med samma buss – en gemensam klassresa.

De gemensamma dagarna präglades av lek och socialt samspel men i grunden fanns, som i allt naturskolan gör, ett lärande kopplat till läroplanen. Satsningen blev således ett sätt att visa skolorna och lärarna utomhuspedagogikens fördelar.

Under 2020 skulle ytterligare åtta klasser få delta i projektet. Tyvärr hann bara två av dessa klasser träffas innan Coronapandemin satte stopp för vårt integrationsprojekt. Det kändes så tråkigt och snopet att vi inte kunde fullfölja detta projekt.

En tydlig koppling finns mellan antalet år i Sverige och behörighet till gymnasieskolan. För elever som anlänt till Sverige i årskurs 1-5 är behörighetsandelen cirka 70 procent, medan elever som är inflyttade till Sverige innan skolstart uppnår behörighet till 80 procent. Studier visar att det tar längre tid att lära sig ett skolspråk än att lära sig ett vardagsspråk, ofta uppemot fem år. Skolan behöver därför hitta kompletterande metoder för undervisning än det traditionella, som möjliggör ett lärande för eleverna där kunskaperna i det svenska språket inte blir lika avgörande.

Här tror vi att utomhuspedagogiken med sitt konkreta och praktiska arbetssätt kan bidra, och naturskolan har därför fått sociala investeringsmedel från Örebro kommun för en tvåårig satsning. Målgruppen för satsningen är nyanlända elever i förberedelseklassen på Västra Engelbrektsskolan och eleverna som höstterminen 2016 börjar i årskurserna 5‑8 på samma skola. Satsningen kommer att pågå 2016‑2018, med start från höstterminen 2016.

För att klara satsningen utan att minska på naturskolans ordinarie verksamhet har vi anställt två nya naturpedagoger: Mattias Drejby och Malin Bideby.

Läs mer om satsningen på Pedagog Örebro: Satsning på utomhuspedagogik i lärandet blir en permanent verksamhet

Under hösten 2013 har Örebro naturskola genomfört ett LONA-projekt tillsammans med Syrianska kyrkans scoutverksamhet. Ansvarig på naturskolan har varit Birgitta Jansson.

Syrianska föreningen och Syrianska kyrkan, som är nära samverkande, har sina lokaler i Varberga men medlemmar från hela Örebro. 2011 startades en scoutverksamhet för att skapa meningsfulla aktiviteter för barn och ungdomar i föreningen/kyrkan. 130 barn i åldrarna 7-15 år och deras familjer samt 11 ledare deltog i projektet. Flera av deltagarna kom från knappa ekonomiska förhållanden och några var ganska nyanlända. Språket är, förutom svenska, syrianska och arabiska.

Scoutaktiviteterna sker både inomhus och utomhus. Ledarna ville vara utomhus mer men kände att de saknade kunskap om svensk natur och om friluftslivsaktiviteter. I deras hemländer pratar man bara om blommor, fåglar osv. istället för olika artnamn. Det finns även en rädsla för skogen som en plats man kan gå vilse i eller där det finns elaka människor. De här aktiviteterna genomfördes:

 • En grundkurs i friluftsliv för scoutledare och äldre scouter
 • En planeringskväll där scoutledare tillsammans med naturskolan planerade familjeutflykten
 • En familjeutflykt till Ånnaboda
 • En guidning för äldre kvinnor vid Naturens hus
 • En vandring i Skärmarboda med äldsta scoutgruppen
 • En avslutningsfest med scouter och familjer
 • Längdskidåkning m.m. i Ånnaboda med de två yngsta scoutgrupperna med familjer
 • En utvärderingskväll med scoutledarna

Läs mer i dokumentet Dokumentation om LONA 2013. Pdf, 1.6 MB.

Malin Bideby
Pedagog i klassaktiviteter och lärarfortbildning
malin.bideby@orebro.se
019-216861, 0765-513713

Cecilia Bremer
Pedagog i klassaktiviteter (åk F-9)
cecilia.bremer@orebro.se
0765-514245

Ingela Nyberg
Pedagog i klassaktiviteter (åk F-6)
ingela.nyberg@orebro.se
070-65 11 752


Malin Bideby
Naturpedagog Örebro naturskola
Hälsopedagog och Barnskötare
Har gått flera kurser i utomhus- och äventyrspedagogik.
Har sedan 1987 arbetat inom förskola, barnkoloni, fritidsgård, skola, fritidshem och naturskola.
malin.bideby@orebro.se
076-551 37 13

 

Cecilia Bremer
Naturpedagog Örebro naturskola
Biolog och lärare Bi/Ke åk 7–9 och gymnasiet
Har sedan 2010 arbetat med utomhuspedagogik för elevgrupper inom grundsärskola/NPF vid Örebro naturskola.
cecilia.bremer@orebro.se
076-551 42 45

 

Ingela Nyberg
Naturpedagog Örebro Naturskola
Barnskötare
Har gått utomhuspedagogiska kurser. Har sedan 1988 arbetat inom pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare, förskola med bland annat I Ur och Skur-pedagogik och uteprofil.
ingela.nyberg@orebro.se
070-65 11 752

Månadens tips – september

Skräpplockardagarna - Håll Sverige Rent


Augusti 2023

Bok: För jordens skull Pdf, 696.5 kB.

Juni 2023

Sommar på Naturskolan

Maj 2023

Blomväxtlista Pdf, 541.9 kB.

April 2023

Småkrypsbingo Pdf, 204.6 kB.

Mars 2023

Knoppkrysslistor Pdf, 285.6 kB.

Skriv ut dessa knoppkrysslistor och gå ut och leta efter olika trädknoppar.

Februari 2023

SM i fågelholk
Är 2023 året när en holk från din klass kammar hem förstaplaceringen?

Januari 2023

Vinterfåglar inpå knuten
Bilaga: Vinterfåglar – BINGO Pdf, 2 MB.

December 2022

Baka jul-krabbelurer Pdf, 123.9 kB.

November 2022

Nu när det är fuktigt väder ute passar det utmärkt att gå ut med lupp och titta efter mossor och lavar. Det är en fantastisk vacker värld att upptäcka.

Skriv gärna ut våra moss- och lavlistor och ta med er ut på er upptäcktsfärd.

Lycka till!

Mosslista Pdf, 815.6 kB.
Lavlista Pdf, 706.7 kB.

Oktober 2022

Skapa lönnrosor och lönnkronor

Nu är oktober månad här och det är så vackert ute i naturen med alla höstfärger.

Gå ut på en promenad med era barn/elever och plocka massor av vackra lönnlöv som ni sedan skapar lönnrosor och lönnkronor av.

Lycka till!

Instruktion: Lönnrosor Pdf, 135.9 kB.
Instruktion: Lönnkrona Pdf, 151.7 kB.

September 2022

Allemansrättsveckan 2022 & Allemansrättens dag

Allemansrätten är en förutsättning för Sveriges rika friluftsliv. Det vill vi fira! Mellan 19–25 september 2022 uppmärksammar vi allemansrätten extra mycket och 20 september instiftar vi för första gången Allemansrättens dag tillsammans med Generation Pep.

Läs mer på https://svensktfriluftsliv.se/allemansrattsveckan/

Augusti 2022

SKOLTÄVLING: Gilla naturen 2022

Lär om allemansrätten, knäpp en bild och tävla om fina priser! Gilla naturen är en tävling för grundskolan, fritids och gymnasiet. I år har den fokus på våra rättigheter och skyldigheter i naturen. Var med och tävla – använd humor, kreativitet och era kunskaper om allemansrätten!

Juni 2022

Hitta Vilse

Nu är "Hitta Vilse-stigen" vid naturskolan renoverad. Välkomna!

Maj 2022

Gå ut på en blomstervandring! Pdf, 423.1 kB.

April 2022

April månads tips är från Bird Life Finland. Det är ett BINGO där man ska leta och upptäcka tecken på fåglars häckning. Pdf, 280.7 kB.

Mars 2022

Vårfågelbingo Pdf, 1.4 MB.

Februari 2022

SM i fågelholk 2022

Blir det er klass som kammar hem titeln "Årets holkbyggare 2022"?

SM i fågelholk 2022 - Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se)

Januari 2022

Vinterfåglar inpå knuten 28-31 januari

Genom aktiviteten ”Vinterfåglar inpå knuten” vill Birdlife Sverige varje år ha in rapporter om vilka fåglar som besöker fågelmatningar runt om i landet.

"Vinterfåglar inpå knuten" har blivit en populär aktivitet, där alla (bland annat förskolegrupper och skolklasser) kan vara med och bidra genom att enkelt rapportera vilka fåglar och hur många av respektive art man ser samtidigt
vid fågelmatningen.

Mer om detta kan du läsa här: https://vinterfaglar.se/

December 2021

Dialog friluftsliv: Pratpromenad

Dela in gruppen i par. Bestäm en promenadrunda och ge deltagarna en fråga de ska diskutera. Samla gruppen efteråt och låt paren ta upp det de kommit fram till.

Augusti 2021

Jag har aldrig... (Bingo)

Hämta "Jag har aldrig..." i pdf-format. Pdf, 49.7 kB.

Juni 2021

Laga mat utomhus

Även enkel mat smakar sagolikt gott när du äter den utomhus. Månadens tips är att laga mat ute. Recepttips hittar du under pedagogiskt material.

Viktigt! Tänk på allemansrätten:

 • Ta med ditt skräp hem!
 • Elda inte på klippor eller om det finns en brandrisk!

Maj 2021

Besök ditt närmaste naturreservat

I Örebro kommun finns många fina utflyktsmål, blommande vårhagar och spännande skogsområden nära inpå och i landskapet runtomkring. Flera av dessa är natur- eller kulturreservat.

Tips:
Kränglan
Hässlebyskogen
Gladarberget
Nasta marmorbrott

naturkartan.se hittar du fler tips på spännande och vackra platser att besöka.

Var rädd om naturen

I dessa tider ser vi att många söker sig ut i naturen, vilket är jättehärligt!
Allemansrätten ger oss frihet under ansvar – inte störa, inte förstöra.

April 2021

Under Friluftslivets år 2021 (projektet ”Luften är fri”) har man utlyst HELA SVERIGES FRILUFTSDAG den 29 april, då alla förskolor, skolor och arbetsplatser uppmanas att ge sig ut i naturen. Örebros förskolor och skolor har tidigare fått information från kommunen om detta

Naturskolan vill slå ett slag för DET ENKLA FRILUFTSLIVET – krångla inte till det! Gå ut med barnen/eleverna i närområdet. Fri lek, fritt upptäckande och gärna en fikastund i en liten skogsdunge är också friluftsliv! Det behövs inte alltid speciell utrustning och avancerade aktiviteter för att uppleva friluftsliv. Det enkla är gott nog. Ut och njut! 

Mars 2021

Vårbingo Pdf, 222.7 kB.

Vill du prenumerera på Örebro naturskolas nyhetsbrev? Registrera din e-post nedan.


Ange en giltig e-postadress.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se