Modell ska stärka demokratiarbetet i skolan

Demokratistegen är en modell för hur skolan kan stärka och utveckla sitt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter. Demokratistegen är ett samarbete mellan Skolverket och Forum för levande historia och målgruppen är grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen och folkhögskolan. Under 2025 ska modellen anpassas till förskolan, studieförbund och de anpassade skolformerna.

I en orolig värld där samhället tampas med demokratiska utmaningar är det viktigt att skolan och folkbildningen får stöd för att kunna upprätthålla och stärka det goda demokratiarbete som görs.

Nu lanseras Demokratistegen där verksamheterna följer en modell i sju steg för att på ett systematiskt sätt jobba med demokratifrågor utifrån den egna verksamhetens behov. På Skolverkets utbildningsplattform finns modellen i sju steg och den kompletteras med en resursbank med material från Forum för levande historia. Med hjälp av Demokratistegen kan skolor exempelvis förebygga antisemitism och andra former av rasism, öka tryggheten eller utveckla undervisningen.

Att arbeta med Demokratistegen tar cirka 2–3 terminer. Skolorna arbetar på egen hand och kan få handledning när som helst under arbetets gång.

Rektor är den som fattar beslut om att verksamheten ska arbeta med Demokratistegen. Ledningen behöver utse en arbetsgrupp med personal som tillsammans med rektor kan avsätta tid att leda, planera och koordinera arbetet. Arbetsgruppen driver arbetet och hela verksamheten deltar.

Demokratistegen innhåller sju steg:

 • Introduktion
 • Kartlägga
 • Analysera
 • Sätta mål
 • Planera
 • Genomföra
 • Utvärdera

Resursbanken på Forum för levande historia.

Bankens innehåll är sorterade i olika teman:

 • Trygghet och tillit
 • Identitet och tillhörighet
 • Jämlikhet och jämställdhet
 • Mänskliga rättigheter
 • Rättsstatens principer
 • Inflytande och delaktighet
 • Kritiskt tänkande
 • Motverka rasism och intolerans
 • Försvara demokratin

Bakgrund Demokratistegen

Demokratistegen har utvecklats av Skolverket och Forum för levande historia, på uppdrag av regeringen. Uppdraget ingår i Sveriges åtaganden efter Malmö Internationella Forum för Hågkomst av Förintelsen och Bekämpande av Antisemitism 2021. Under utvecklingsarbetet har myndigheterna samverkat med flera olika aktörer, forskare och yrkesgrupper inom skolväsendet och folkbildningen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: