Effektiva verktyg för barnets bästa – TABB-projektet i Örebro är halvvägs

Mycket händer inom projektet Tillsammans för alla barns bästa (TABB) i Örebro. Arbetsgruppen, som består av kompetenser från skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården, jobbar vidare med att implementera olika verktyg i verksamheterna i syfte att förbättra samarbetsformer för att få en helhetsbild över varje barns situation.

TABB-gänget i bild: Sofie Tholander (socialsekreterare), Annika Walter (projektledare), Lovisa Lyanage (familjestödjare), Annica Widén (kurator), Ida-Stina Caro (kurator).

Vi har i tidigare artiklar belyst projektet Tillsammans för samverkan på Västra Engelbrektsskolan (TABB) från det att projektet startades 2018 fram till idag. Alla artiklar om TABB hittar du här

Under det senaste året har arbetsgruppen fått en ny projektledare och gått in i en ny fas med större fokus på konkreta verktyg.

Barnens bästa-hjulet och Vägvisaren har testats

Två av verktygen som testats i verksamheterna under våren är Barnets bästa-hjulet och Vägvisaren. Utgångspunkten är att se hela barnet, vad som kan göras och samverkas kring för varje individ. Ett visuellt stöd i form av hjulet gör att det blir lättare för barn, vårdnadshavare och andra aktörer att skapa en helhetsbild kring barnets situation i samtal, möten och diskussioner. Vägvisaren hjälper till att skapa tydliga vägar för stöd och hjälp. För att underlätta arbetet kopplas "Hjulet" och Vägvisaren också ihop genom färgkodning av olika kategorier.

"Hjulet" har använts framgångsrikt i olika typer av samtal inom socialtjänst och vård och omsorg

– Det blir en helt annan dynamik i möten, mer fokus på barnet, när vi har använt "Hjulet", säger Ida-Stina Caro, kurator på Barn- och ungdomshabiliteringen Region Örebro län.

– "Hjulet" är ett jättebra visuellt verktyg för oss när vi har olika samtal. Vi ser ett stort användningsområde vid SIP- (Samordnad individuell plan) och Samba-möten (Samverkansledning för barns och ungas bästa), säger Sofie Tholander, socialsekreterare på Socialtjänstens mottagningsgrupp.

Barnets bästa-hjulet.Förstora bilden

Barnets bästa-hjulet. (Klicka för att förstora.)

– "Hjulet" ger struktur för att scanna av och uppmärksamma olika behovsområden, menar Annica Widén, kurator på Socialtjänstens förebyggande enhet.

Annika Walter, Örebro kommuns projektledare, är mycket nöjd med arbetet hittills:

– Allt som händer är ju ett resultat. Under den här perioden har jag fått mycket positiva signaler kring användningen av verktygen. Vi har också sett saker som vi behöver utveckla och gå vidare med.

Hjulet och Vägvisaren på Västra Engelbrektsskolan

Familjestödjaren Lovisa Lyanage på Västra Engelbrektsskolan har använt "Hjulet"och Vägvisaren i många sammanhang och på olika nivåer:

  • Föräldracafé
  • Möten med vårdnadshavare
  • Interna diskussioner kring elever
  • Nätverksmöten med olika aktörer
  • I det förebyggande och främjande arbetet

Vägvisaren – en slags lathund för att snabbt hitta rätt stöd och hjälp – är utarbetad för att passa just Västra Engelbrektsskolan och har varit ett stort hjälpmedel i arbetet med vårdnadshavare.

– Verktygen ("Hjulet" och Vägvisaren) ger en helhetsbild över barnet och dess behov, dessutom gör det att samtalen blir tydligare, menar Lovisa.

– Tydligare bildstöd, en digital variant och färre ingångar är några utvecklingsområden av "Hjulet" som har lyfts under året, fortsätter Lovisa.

Anna Petersén

Anna Petersén är socionom och disputerad i socialt arbete.

Vetenskaplig grund viktigt

Till projektet har också forskare kopplats för att arbetet ska vila på vetenskaplig grund. I höst kommer Mats Tyrstrup, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, att föreläsa för arbetsgruppen.

Även Anna Petersén, socionom och universitetslektor vid Örebro universitet, är delaktig i projektet. Via "Connected children", en forskningsgrupp med fokus på barns välmående, kommer Anna bidra med forskningsanalyser under resans gång.

/Mikael Kindgren, Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Fakta: Tillsammans för alla barns bästa – TABB

Projektet Tillsammans för alla barns bästa har startats för att sätta fokus på ovan nämnda utmaning och leds och samordnas av Region Örebro län. Det går ut på att skapa en ny sammanhållen organisation där skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården arbetar tillsammans för att lotsa länets barn och unga igenom de första åren av deras liv, till att bli trygga vuxna människor.

Grunden för arbetet är en modell som tagits fram i Skottland som heter GIRFEC – Getting it Right For Every Child. I Skottland har en gemensam modell skapats där de tre aktörerna skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård tillsammans följer barnen. Modellen har visat sig framgångsrik och avsikten med projektet är att testa GIRFEC i Örebro län.

Projektet Tillsammans för alla barns bästa har nu kommit så långt att ett antal kommuner påbörjat sina pilotprojekt för att prova delar av modellen i sitt lokala sammanhang.

Projektet tar slut i juni 2023. Arbetet med samverkan i TABB-anda kommer att fortsätta på förvaltning Förskola och skola i Örebro kommun. Det finns som aktivitet i den beslutade handlingsplanen till 2027 på förvaltningsnivå.

Läs mer på Region Örebro läns sida.

Handlingsplanen för förskola och skola 2022-2027 hittar du här. Pdf, 718.7 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: