Mer systematik – positivt för barns och elevers läsinlärning

Vi på Lotsen möter mer än gärna förskolor och skolor i frågor kring läs- och skrivförmåga hos barn och elever. Vi ser också behovet av att ta ett mer enhetligt och systematiskt grepp på frågan. Tänk om vi kommunövergripande kan börja bygga samverkan med gemensamma kartläggningsverktyg, upplägg för tidig identifiering, läsinlärning och träning, implementering av assisterande teknik i klassrumssituation samt stödinsatser av olika art.

På Lotsen, Resursstöd i Förskole- och grundskoleförvaltningen, möter vi ofta förfrågningar runt läs- och skrivförmåga. Förfrågan om stöd kan handla om olika frågor som: Hur kan vi förstå när en elev inte knäcker läskoden som förväntat? Vad behöver vi träna och hur? Hur kan vi avkodningsträna och läsförståelseträna för elever i olika typer av språkliga sårbarheter? Vilka material och metoder kan vi använda? Hur kan vi tolka en genomförd logopedutredning och översätta den till pedagogiska insatser i vår verksamhet så att eleven ges möjlighet till en god läs- och skrivutveckling? Hur ska vi tänka runt träning kontra användning av assisterande teknik? Vi söker stöd i att organisera RTI-modell för läs- och skrivutveckling hos oss, kan ni stötta oss i det arbetet? Finns bra kartläggningsverktyg för språk-, läs- och skrivförmåga? Vi funderar på att börja screena men vet inte riktigt vilka instrument som är bra? Vi använder ASL i undervisningen, hur kan vi stötta de elever som behöver mer?

Det är idag alldeles för många elever som inte lär sig läsa och skriva på den nivå som krävs för att klara sig i utbildning och senare arbetsliv samt för att kunna vara delaktig samhällsmedborgare. Detta behöver vi tillsammans arbeta systematiskt och klokt med att förändra. Målet måste vara att fler, ja alla, ska få möjlighet att lära sig läsa tidigt och faktiskt kunna läsa vid utgången av lågstadiet.

En rad olika satsningar, verktyg och resurser krävs säkerligen för detta. Men en viktig utgångspunkt måste vara likvärdighet och tidig upptäckt med tidiga insatser som också kan utvärderas. Och allt detta vilande på en bas av vetenskaplig evidens.

Bra och klokt steg framåt

Nu när LegiLexi införs som ett kommunövergripande kartläggningsverktyg för läsutveckling för Örebros skolor f-4 så har vi chansen att ta armkrok och från start vara med som skolor och stödfunktioner. Vi på Lotsen som arbetar med frågor om språk-, läs- och skrivutveckling ser detta införande av LegiLexi som ett bra och klokt steg framåt. Det gör skillnad om alla kommer med från start och om vi kan ta stöd av varandra under införandefasen och för att kunna optimera hur vi använder verktyget. Systematik har betydelse.

LegiLexi har en tydlig grund i forskning och evidens och kartlägger läsutvecklingens olika delar på ett gediget sätt. Det kan effektivt och tydligt stödja det systematiska arbetet med att följa elevers läsutveckling över tid. Genom att använda LegiLexi systematiskt och för alla kan läsutvecklingen följas såväl på grupp- som på elevnivå men också på skolnivå. LegiLexi-kartläggningarna kan, om det används i alla skolor, lätt följa med elev som byter skola liksom finnas som en del i underlaget vid stadiebytet låg till mellan. Det pågår dessutom utveckling för kartläggningsverktyg mot mellanstadieåren. LegiLexi har en informativ och uppdaterad hemsida med en kunskapsbank och där också förslag på övningar och träningsmaterial finns.

Bra erfarenheter av användningen av verktyget

Det är ett välanvänt verktyg och används redan brett i många av landets kommuner. Redan idag har vi skolor i kommunen som använder kartläggningsverktyget. Ni har fått ta del av Adolfbergsskolans syn på och användning av verktyget och resursen. I vår kommun finns också skolor där en hög andel av eleverna har svenska som andraspråk. Brickebackens skola är en av dessa skolor som har goda erfarenheter av LegiLexi. Så det är ett kartläggningsverktyg för alla skolor i vår kommun och ytterst för att ge alla elever i våra skolor en likvärdig chans till en god läsutveckling. Läs en artikel om Adolfsbergsskolan och Brickebackens skolas arbete med verktyget här.

Med ett brett och systematiskt användande av LegiLexi tillsammans med RTI (respons to intervention), som en systematisk och strukturerad modell, kan alla elever ges en differentierad läsundervisning som följs och anpassas nära. Detta är ytterligare ett exempel på vad vi kommungemensamt skulle kunna samarbeta kring.

Tänk att vara en kommun där vi tillsammans säkerställer bred delaktighet i att bygga systematik och säkerställa att alla elever möts utifrån kartlagda behov av riktade, evidensbaserade träningsinsatser i sin läsutveckling som också utvärderas – i tid och över tid. Det kallar i alla fall jag för att leverera när det kommer till att uppfylla likvärdighet och tidiga insatser på vetenskaplig grund.

Så visst tar vi väl nu chansen att gå med i breda uppstarten av LegiLexi som sker i höst! Här på Lotsen finns vi med i införande-arbetet och möter mer än gärna upp i förfrågningar om stöd som finns ute på era skolor.

Redan i vår startar implementeringen av LegiLexi med en förtrupp. Ta reda på vem/vilka som är förtruppen på din skola. Från och med i höst kommer alla pedagoger som arbetar F-4 ha möjlighet att vara aktiva LegiLexi-användare.

Denna vecka startas ett Team: FGF – LegiLexi implementering. Nu under våren är förtrupperna i respektive verksamhet automatiskt medlemmar i team:et och i och med höstens breda uppstart är ni alla välkomna in i team:et. Team:et syftar till ett brett och likvärdigt införande av LegiLexi, att vara en arena för kollegialt stöd, ta vara på goda exempel och vara en plats för information om genomförande, analys och uppföljning.

/Helena Wilkås, logoped och utvecklingsledare på Lotsen

Senast uppdaterad:

Publicerad: