Örebromodellen - för en jämlik förskola

Örebromodellen för en jämlik förskola

Det som från början endast var tänkt att bli en genusförskola på förskolan Kastanjen i Hovsta växte med tiden och landade istället i ett projekt som kom att omfatta alla diskrimineringsgrunder och alla förskolor i Hovsta. Med inspiration från tidigare arbete med Grön flagg och finansiering genom projektmedel från Skolutveckling tillsammans - Topp 25 2025, utvecklades det som idag kallas Örebromodellen - för en jämlik förskola. Pedagog Örebro har träffat initiativtagarna till modellen, Marie Edquist och Maria Widegren samt bitr. förskolechefen Anna Jorbrant som berättade mer om arbetet med projektet.

Modellen är ett verktyg som kan användas som underlag i arbetet kring normkreativitets- och jämlikhetsfrågor, som i sin tur är främjande och förebyggande för trygghetsarbetet inom verksamheten. Arbetsunderlaget är en del av det dagliga förskolearbetet, med utgångspunkt i läroplanen, Lpfö98 (rev.2016), FN:s barnkonvention och diskrimineringslagen. Modellen är tänkt att bidra till ökad måluppfyllelse i förskolan och kan användas inom flera ämnesområden i verksamheten.


Ovanstående citat är hämtat från den handbok som är utarbetad för att beskriva grundidén i modellen och för att vägleda pedagoger i de första stegen mot en jämlik förskola enligt modellens arbetsformer och riktlinjer.

Ett mål med Örebromodellen – för en jämlik förskola är att barnen ska bli trygga individer med god självkänsla och utveckla sin empatiska förmåga, men även att barnen utvecklar en förståelse för människors olikheter och egenvärde. Det är ett främjande och förebyggande trygghets- och värdegrundsarbete som genomsyrar hela projektet, vilket bl.a. har resulterat i en egen trygghetsplan som gör att pedagogerna enklare kan uppmärksamma eventuella risker. 

Modellen bidrar till att utveckla ett hållbart förhållningssätt hos pedagoger, som leder till en varaktig jämlikhet på förskolan. Modellen är till för att inspirera fler förskolor till ett fördjupat arbete med allas lika värde, mänskliga rättigheter, likabehandling och bemötande och på ett tydligt sätt synliggöra arbetet med jämlikhet även för vårdnadshavare.

Marie och Maria har avsatt 50% av sin arbetstid till arbete med projektet och det handlar då om allt från handledning av pedagoger, på de 27 avdelningarna som ingår i projektet, till att utveckla arbetsmaterial och temafoldrar.

Marie berättar att modellen är utvecklad utifrån ett temainriktat arbetssätt och att det i dagsläget finns sex olika teman att utgå från i sitt arbete med modellen, Lika-olika, kommunikation, rättigheter, miljö, lek och tro.

Idékarta

- Det är ett arbete som är tänkt att hålla på under längre perioder och man arbetar upp till ett år med varje tema, tillägger Maria.

Varje temaområde har en idékarta där pedagogerna kan hämta idéer och inspiration kring vad som kan tillämpas på den egna barngruppens utvecklingsområden. Det är rekommenderat att försöka få med så många bubblor som möjligt från idékartan när ett arbete planeras.

- En annan tanke med Örebromodellen - för en jämlik förskola är att skapa en röd tråd mellan förskola och skola. Visionen är att det ska bli en modell som tillämpas på frivillig basis i hela Örebro för både förskola och skola, säger Marie.

Vinster och utmaningar

Förskolan Kastanjen har arbetat med projektet i två år och är den förskola i Hovsta som har arbetat längst med modellen. Där ser personalen bl.a. stora vinster i att barnen har blivit mer självständiga i att lösa konflikter, vilket skapar en trygghet i barngrupperna. Bland de äldre barnen finns nästan inga konflikter alls, säger Maria. Projektet har även fått positiv respons från både vårdnadshavare och vikarier som varit verksamma i verksamheten.

När jag frågar vilka utmaningar de har stött på under arbetets gång får de fundera en stund. Pedagogerna har ibland haft svårt att få tid till att sätta sig in i modellen, säger Marie. Det har ibland också varit svårt att dokumentera och konkretisera arbetet för sig själva och för vårdnadshavare. Men när pedagogerna väl är inne i arbetssättet och modellen fungerar i vardagen, så ser man skillnaden.

Det ska bli otroligt spännande att följa det här arbetet i Hovsta. Jag har en känsla av att det inte kommer dröja länge innan Örebromodellen - för en jämlik förskola sprids vidare till övriga förskolor i kommunen och regionen.

 

/Stefan Karlsson, redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: