Satsning på barnens språk och kunskapsutveckling i Vivalla förskolor

I det mångkulturella bostadsområdet Vivalla är det språk- och kunskapsutvecklande arbetet i förskolan av största vikt. De åtta förskolorna i Vivalla jobbar därför systematiskt med moduler kring boken Mångfaldens förskola – Flerspråkighet, omsorg och undervisning och har redan sett flera positiva effekter av arbetet.

Maria Rögardt, Maria Lilja och Karin Svärdh är rektorer för Vivalla förskolor. Tillsammans leder de ett treårigt projekt som fokuserar på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Avstamp i Samverkan för bästa skola

Skolverkets treåriga satsning Samverkan för bästa skola har haft stor effekt på många plan för Vivallas åtta kommunala förskolor. Det systematiska kvalitetsarbetet har stärkts och ett årshjul där läroplansmålen hela tiden vävs in har utarbetats. En gemensam syn på undervisning har arbetats fram och pedagogerna gör kontinuerliga analyser av sitt arbete. Utvärderingarna och åtgärdsplanen efter projektet pekade dock på en tydlig brist: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – ett i högsta grad relevant ämne i stadsdelen Vivalla där den stora majoriteten av de boende har ett annat modersmål än svenska.

– Att satsa på språk- och kunskapsutvecklande arbete kändes som ett givet nästa steg för oss. Det var något som alla var överens om behövdes, vilket gav en härlig motivation och energi in i projektet, berättar Maria Rögardt, rektor.

Saknades relevant forskning

Ledningsgruppen saknade relevant och tillgänglig forskning inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som kan appliceras på Vivalla förskolors situation, där cirka 98 % av barnen har ett annat modersmål än svenska.

Ganska snart stötte de på författaren Anniqa Sandell Rings bok Mångfaldens förskola – flerspråkighet, omsorg och undervisning.

– En jättebra bok som hade mycket av det vi saknade, framför allt när det gällde relevant aktuellt forskning inom området, säger Maria Lilja, rektor.

Boken Mångfaldens förskola – flerspråkighet, omsorg och undervisning, av Anniqa Sandell Ring

Anniqa Sandell Rings bok väckte rektorernas intresse.

Författaren har också byggt upp en webb med lärandemoduler kopplade till boken. Vivalla förskolor köpte in materialet och idag deltar alla anställda på förskolorna i arbetet. Även Förvaltning förskola och skola ville vara med och nu har även alla kommunala förskolor i Örebro tillgång till modulerna.

Vivalla förskolor har jobbat med några av bokens moduler. Här finns lärandematerial, filmer, frågor, stödmaterial och läsloggar till varje avsnitt.

Förutom det egna arbetet på förskolorna så deltar alla pedagoger i en gemensam halvdag, fördelat på fem tillfällen för att alla ska ha möjlighet att delta. Dagen genomförs i form av en workshop med plats för diskussion och fördjupning kring det pågående arbetet.

Samtidigt planerar rektorsgruppen att det övriga utvecklingsarbetet går hand i hand med det som man just nu går igenom.

– Vi försöker ligga ligga steget före i materialet och planera och i vissa fall förenkla. Vi försöker också hitta röda trådar till övrig verksamhet, säger Maria Rögardt.

En nyckel till framgång är enligt rektorerna att samtlig personal genomför samma utbildning.

– Alla deltar och det ger en otrolig effekt. Det kommer ju upp saker som vi kan diskutera och använda och då har alla hört det och jobbat med det, säger Maria Lilja.

Effekterna av arbetet stäms av genom kortsiktiga och långsiktiga mål.

– Vi vill se effekter i barngrupper på både lång och kort sikt. Vi vill ju givetvis att det här arbetet ska ge effekt i grundskolans måluppfyllelse. För de barn som har svårt att uppnå målen hoppas vi kunna rusta på ett bättre sätt genom vedertagen och forskningsbaserad undervisning, säger Maria Lilja.

"The Vivalla way"

– Vi vill skapa en gemensam plan, "The Vivalla way", när det gäller språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det ska tydlig framgå att vi har gemensamma mål och jobbar på liknande sätt, säger Maria Rögardt.

I Vivalla är förskolan i många fall den enda plats där barnen kommer i kontakt med svenska språket. Därför pågår just nu ett arbete med att få fler barn i området till förskolan, bland annat genom olika typer av marknadsföringskampanjer riktade till vårdnadshavare. För att kunna jobba systematiskt med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan är en nyckelfaktor att barnen är på plats.

/Mikael Kindgren, Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Vill du som jobbar i en kommunal förskola få tillgång till materialet? Kontakta Staffan Henningson, som administrerar inlogg.
staffan.henningson@orebro.se

Uppdatering 2022-10-21

Senast uppdaterad:

Publicerad: