Ett axplock händelser från Ervalla anno 1866

Följande händelser är hämtade ur protokoll hållna vid Ervalla kommunalnämnds sammanträden i sockenstugan år 1866. Textens ursprungliga formuleringar är bibehållna men stavningen är moderniserad.

En "bettlare" från Axberg söks av fjärdingsmannen

Kringdrivande drängen Erik Olsson från Axbergs socken, vilken har av fjärdingsman eftersökts enligt Kommunalnämndens beslut av den 3:dje April, men icke anträffats; skulle om han fortfarande driver i församlingen begäras handräckning hos Kommissarien Holmberger, att han till sin rätta vistelseort Axberg må försändas. (1 maj 1866 § 1)

Erik Olsson var inte skattskriven i församlingen och hade enligt tidigare protokoll ägnat sig åt bettlande d.v.s. tiggeri. Senaste platsen han haft en tjänst var Axberg. Därefter hade han vistats kortare tider i Ervalla, Näsby och Fellingsbro. Med stöd av Fattigvårdsstadgan beslutades att fjärdingsmannen ofördröjligen skulle frakta Olsson till Ordföranden i Axbergs kommunalnämnd, som också skulle betala för transporten. Om denne inte tog emot honom skulle han förpassas till Örebro såsom "bettlande".

Blir lama drängen Andersson bättre av ett besök på Loka?

Lama Drängen O. Andersson hade begärt hos kommunalnämnden, om han även innevarande år skulle på fattigvårdens bekostnad få besöka Loka brunns och badanstalt. Vilket uppdrogs åt Ordföranden att hos Doktor Engström i Nora sig underrätta om han ansåg sjukdomen av den beskaffenhet att brunnsdrickning och badning kunde vara till någon nytta; skulle det tillåtas honom. (1 maj 1866 § 3)

Ervalla kommunalnämnds första protokollsbok omfattar åren 1863-1877.

Låter du inte barnen gå i skolan blir du av med ersättningen!

Genom så väl kommunalnämnden som skolstyrelsen skulle noga tillses att de barn som äro i skolåldern, flitigt må få begagna skolan, synnerligen dem som äro bortackorderade under det villkor och fästa deras fostrares uppmärksamhet därpå att de göra sig förlustiga den ersättning, om de det uraktlåta att hålla barnen i skolan. (1 maj 1866 § 4)  

Nämnden har medlidande med änkan Stina Lisa

Lindqvists änka Stina Lisa Jerpe från Tingstorp hade hos kommunalnämnden bett om att för detta år få sin dotters andel i fattigmedlen, vilket beviljades henne, helst som hon nu i sin djupa bedrövelse över sin dotters oförmodade bortgång kunde mera än eljest vara ur stånd att försörja sig själv. (1 maj 1866 § 5)

Protokollet från 1 maj 1866.

Pigans "oäkta barn" gör att hon vägras inflyttning

Pigan Maria Mathilda Liljeberg hade infunnit sig för att till Ervalla församling inlämna sitt prästbetyg från Axbergs församling, vilket henne vägrades med anledning av fattigvårdsstadgans första kapitel 3 mom. § 16, emedan hon kort efter sin flyttning från Axberg eller inom 8:ta månader hade framfött oäkta barn och i så fall anses tillhöra Axbergs socken. Betyget skulle genom Inspektor C. Forell återsändas till Axberg. (23 juli 1866 § 2)

Onödigt med röstlängd

Angående röstlängds upprättande till elektorsvalet ansåg kommunalnämnden det icke fordras, utan kunde lika lätt vid den blivande kommunalstämman avgöras vilka hava och icke hava rösträtt. (15 augusti 1866 § 4)

Skrädderiarbetaren blev inte bättre av brunnskuren, istället bortackorderas han till lägstbjudande

Nämnden beslutade vidare att försök skulle göras att få Johansson inackorderad hos någon skräddare, var det icke låter sig göra skulle Johansson för bortackordering utlysas å auktion för ett års tid till den minst bjudande. (måndagen den 10 september 1866 § 3)  

Skrädderiarbetaren Amandus Johansson hade på sommaren samma år erhållit brunnskur vid Sätra Brunn på fattigvårdens bekostnad. Nämnden och Amandus själv hade därefter ansett att det skulle vara fördelaktigare med någon rörlig sysselsättning och nämnden hade därför beviljat honom 10 rdr till någon mindre handel. Han vistades nu i september på Örebro läns lasarett för vård av sitt amputerade ben. Kostnaden för vistelsen på lasarettet var 38 öre per dag. Alternativet för kommunalnämnden var att avhämta honom därifrån. Amandus utackorderades den 24 september för 100 riksdaler.

Dahlström får sina behov tillgodosedda
Dahlström som till vintern var i saknad av skodon skulle förses med ett par stövlar och lovade Anders Larsson i Torpa att från Staden hemköpa desamma, samt hos Ordföranden erhålla något litet till tobaks uppköp beviljades Dahlström. (måndagen den 10 september 1866 § 5)

Anders Larsson i Torpa var nämndeman och satt i kommunalnämnden.

Text: Stefan Nilsson

Arkivmaterial: Ervalla kommunalnämnd. Protokoll 1866.

Ursprungligen publicerat som Månadens dokument maj 2007.

Senast uppdaterad:

Publicerad: