Gå till innehåll

Här hittar du information och anmälan till lektioner på Kretsloppslandet som vänder sig till gymnasiet.

Utdrag ur GY 11

1 Skolans värdegrund och uppgifter

Grundläggande värden

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Gymnasieskolans uppdrag

Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska information och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet. Förändringar i arbetslivet, digitaliseringen och den tekniska utvecklingen, internationaliseringen samt miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta.

Vidare ska skolan utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt uppmärksamma hälso-, livsstils- och konsumentfrågor.

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet.

2 Övergripande mål och riktlinjer

Det är skolans ansvar att varje elev

kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling


Skolans mål är att varje elev

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv

Miljölektion på avloppsreningsverket Skebäck – med koppling till globala målet 6

Denna lektion erbjuds inte 2023.

Vad sker inne på ett avloppsreningsverk (förkortat ARV)?
Kan man dricka toalettvatten? Går det att föda och transportera folk med restprodukter från ett AVR? Här finns det möjlighet för gymnasiet att steg för steg följa reningsprocessen av Örebros avloppsvatten.

Lektionen startar med teori om vatten globalt, hur dricksvatten blir till och går sedan in djupare på rening av avloppsvatten.

Målet med lektionen är att eleverna ska få kunskap om vattenrening, varför det är så viktigt, hur vi själva kan värna vårt vatten samt en förståelse för att avloppsreningsverket som tekniskt system och viktig samhällsfunktion.

Besöket tar cirka 90 minuter varav 45 minuter teori inomhus och 45 minuter rundvandring utomhus på verket.

Avloppsreningsverket i Örebro ligger granne med Oset.

Miljölektion ”Outside the box” – med koppling till globala målen 6, 12, 13, och 15

Låda med klossar och kort

”Outside the box” är ett värderingsspel som vänder sig till gymnasiegrupper eller en grupp pedagoger. Spelet handlar om att tänka nytt och annorlunda. Att slå sig lös från vanliga föreställningar. Spelet ”Outside the Box” vill ge inspiration och idéer till hur vi med små åtgärder kan göra vår konsumtion mer hållbar och på samma gång få det lite roligare.

Under lektionen besöks även utställning Kretsloppslandet.
Avslutningen sker i vårt välkomstrum där vi ger exempel på hur våra individuella val påverkar en hållbar utveckling – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Vi utlovar en trevlig stund med viktiga, och med all säkerhet, häftiga diskussioner. Till ert förfogande står en pedagogisk spelledare som kommer att guida er genom spelets utmaningar.

Antal deltagare: 16–30 (ju fler desto roligare).

Speltid inklusive besök i Kretsloppslandet: 120 minuter.

Hållbar utveckling – lektion med kopplingar till de globala målen 6, 12, 13 och 15

Denna lektion erbjuds inte 2023.

Elever på studiebesök på Skebäck

Grundläggande lektion om hållbar utveckling och som tar upp globala och lokala frågor. Hur vi använder och påverkar vår planet. Vi tar upp Parisavtalet, klimatpåverkan (gör 1,5 -2 grader någon skillnad), cirkulär ekonomi, från vagga till grav, overshoot day, greenwashing och mycket mer. Vi startar i vårt välkomstrum 40 minuter där vi visar film och bilder och avslutar med uppgifter i vår 350m2 stora utställning Kretsloppslandet.

Lektionen tar cirka 2 timmar.

Temalektion för gymnasiet - Cirkulära samhällen

Denna lektion erbjuds inte 2023.

Frågorna är många: hur hållbar är vår livsstil och hur behöver den förändras/transformeras för en hållbar samhällsutveckling, för en minskad miljöbelastning och en god livsmiljö. För att nå dit måste vi undvika onödig miljöbelastning och sluta kretsloppen. ​

Under lektionen fokuserar vi på problematiken kring konsumtion, klimatutmaningen, hot mot den biologiska mångfalden, problem runt vår vattenanvändning men framförallt hållbara lösningsförslag.

Lektionen är en del i EUs arbete för att minska avfallet genom temaveckan Europa minskar avfallet (European Week for Waste Reduction)

Utifrån de globala hållbarhetsmålen får klassen ta sig an olika dilemman där våra mänskliga behov och val krockar med målen. Hur agerar vi hållbart? Hur väljer vi rätt?

Lektionen tar cirka 120 minuter.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se