Gå till innehåll

Örebro kommun har tillsatt förstelärare runt om på skolorna i kommunen. Uppdragen ser lite olika ut beroende på vilken tjänst pedagogen har.

2015-2020 fanns också ett nätverk för förstelärare i Örebro kommuns gymnasiskolor, gymnasiesärskolor och vuxenutbildning. Material från nätverket hittar du här.

Förstelärare

Grunduppdraget för lärare kompletteras för förstelärare utifrån nedanstående punkter, förstelärarens arbetsuppgifter ska i allt väsentligt bestå av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Rektor ska ytterligare definiera och tydliggöra förstelärarens uppdrag utifrån specifika behov inom verksamheten

  • Du utvecklar det kollegiala lärandet och verkar för ämnesutveckling.
  • Du sprider ämneskunskaper och undervisningsskicklighet till kollegor och lärare, utveckling av digitalisering och IT-användning ingår här som en naturlig del.
  • Du stödjer kollegor i deras professionella utveckling genom t.ex. diskussioner, seminarier, genom coachning och spegling av klassrumssituationer. Du följer upp och genomför uppföljande samtal.
  • Du handleder VFU och marknadsför i det uppdraget Örebro kommun som arbetsgivare (avser förstelärare med handledarutbildning).
  • Du omvärldsbevakar och deltar i arbete av skolövergripande karaktär som att leda och delta i nätverk inom specifika områden. Detta arbete kan ske tillsammans med andra förstelärare och ska bidra till ett systematiserat lärande.
  • Du kommunicerar verksamhetens utvecklingsbehov med skolledningen.
  • Du arbetar metodiskt med uppföljning, resultatsammanställning och analys av arbetet inom uppdraget

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se