STEAM skapar innovativt och kreativt lärande

Barn och elever måste ställas inför verkliga problem i naturvetenskap, matematik och teknik och de ska kunna lösa problemen på nya innovativa och kreativa sätt. Det är grunden i STEAM-undervisning som också förutsätter ett ämnesövergripande arbetssätt.

Bakgrund STEAM

STEAM som koncept har främst utvecklats i USA och står för Science, Technology,
Engineering, Arts and Mathematics. STEAM används som ett tvärvetenskapligt
förhållningssätt till undervisning, där lärare kombinerar olika ämnen i ett lärande sammanhang. Först diskuterades lärandet utifrån STEM och fokuserade då på naturvetenskap och matematik. På senare tid har A:et i lagts till i syfte att öka elevers engagemang, kreativitet och därmed förbättra deras innovations- och problemlösningsförmåga. A:et handlar om olika estetiska uttryck och kan lätt överföras till ämnet bild men det kan också handla om till exempel dans, musik och drama.

STEAM är ett relativt nytt begrepp inom både undervisning och forskning. Det behövs mer forskning och fler exempel på hur STEAM-undervisning kan genomföras. Men redan nu finns denna typ av undervisning i förskollärarutbildningen och många förskolor jobbar mycket med att ämnesintegrera dessa ämnen.

Frida Harvey

Foto: Örebro universitet

– Att arbeta ämnesintegrerat är dock komplext och det har visat sig ställa särskilda krav på pedagoger. Vi ser därför att det är viktigt att studenter redan under sin utbildning får möjlighet att utveckla kunskap om och i STEAM-undervisning. Inte minst ger det studenterna en vetenskaplig grund att vila på om de vill arbeta med STEAM-undervisning i sin framtida yrkesutövning, berättar Frida Harvey (bilden), universitetsadjunkt Örebro universitet.

STEAM-undervisning implementerades på en kurs på förskollärarprogrammet under 2022. Studenterna fick i kursen, som ligger i slutet av deras utbildning, undervisning om STEAM-begreppet utifrån aktuell forskning och de undervisades genom ämnesintegrerade workshops. De fick också omsätta sin kunskap om STEAM i sin verksamhetsförlagda utbildning där de dels observerade i vilken utsträckning förskolan arbetade med STEAM-undervisning och dels planerade, genomförde och analyserade en STEAM-aktivitet under sin verksamhetsförlagda utbildning.

Lerfigurer i centrum för lärandet

Hedvig Gustafsson

Hedvig Gustafsson

Hedvig Gustafsson är student på förskollärarprogrammet på Örebro universitet och har skrivit om STEAM-undervisning i en professionsvetenskaplig artikel. Hedvig valde att skapa aktiviteter som barnen kunde inspireras av i sitt lärande. Hon skrev en saga där de två huvudfigurerna var "Klotet Klopp" och "Kuben Kim" - två lerfigurer som hittar på en mängd saker och stöter på en del utmaningar i sin vardag.

Till exempel har det en dag regnat väldigt mycket och bäcken har översvämmats. Hur ska figurerna komma över när de inte kan simma? Barnen får i uppgift att på ett fantasifullt sätt lösa problemet.

– Det blir verkligen ett lustfyllt lärande. De får vara utforskande och jobba praktiskt och ämnesövergripande. Barnen tränar geometriska former, räknar, mäter, målar av och skapar.

Hedvig dokumenterade sig själv med förskolans Ipad och reflekterade kring aktivitetens utfall och sitt egna pedagogiska ledarskap. Arbetet flöt på bra och utvärderingarna var väldigt positiva. Samtidigt identifierade Hedvig saker som kan utvecklas.

– Bland annat kände jag att arbetssättet kan utvecklas genom att ännu bättre att ta till vara på barnens spontanitet, möta dom och ge dom ännu mer inflytande över processen.

Figurerna gjorde starkt intryck på barnen och de blev som små kompisar på förskolan. Arbetssättet väckte verkligen ett intresse och skapade engagemang där frågor och funderingar om de lilla figurerna levde kvar långt efter arbetsområdets slut.

Vilka fördelar ser du med STEAM-undervisning?

- Jag upplevde att STEAM-undervisningen engagerade barnen och möjliggjorde för ett lustfyllt lärande. De olika aktiviteterna bildade en röd tråd i lärandet, samtidigt som olika mål i läroplanen för förskolan genom detta arbetssätt kunde uppnås. Exempelvis matematik, naturvetenskap, teknik och estetik.

Kommer du själv använda STEAM i din undervisning?

- Ja absolut, denna typ av undervisning kan medföra många positiva effekter i förskolans undervisning. Under praktikperioden upplevde jag att den röda tråden genom aktiviteterna fångade barnens intresse och kunde bidra till ett meningsfullt ämnesövergripande lärande. STEAM-undervisning är något jag kommer ta med i min framtida yrkesprofession och är ett arbetssätt jag tror kommer växa mycket i framtiden, avslutar Hedvig Gustafsson.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: