Ett kreativt språkutvecklande arbete i grundsärskolan

Att vi ska arbeta språkutvecklande är något vi ofta hör inom skolans värld. Flera av oss kan tycka att det är en enkel uppgift att ordna, andra tycker den är mer utmanande. Men hur arbetar man med en grupp elever som är på en tidigare utvecklingsnivå? Vid ett besök hos Sveaskolans grundsärskola med inriktning ämnesområden, fick jag ta del av hur de arbetar språkutvecklande för att utveckla elevernas kommunikation.

Under det här läsåret fortbildar sig alla lärare på Sveaskolan i interaktion och kommunikation i klassrummet. Det är ett kollegialt lärande där lärarna arbetar gemensamt över skolformerna, men också med möjlighet att fördjupa sig inom den elevgrupp de arbetar i.

Det praktiska arbetet är inriktat på att öka kommunikationen eleverna emellan. Vid ett besök hos Karin Almstedt, lärare i grundsärskolan med inriktning ämnesområden, berättar hon hur de har arbetat med det tillsammans med sina elever. Eleverna visar även på vad de har lärt sig under projektets gång.

Läser ämnesområden

Denna elevgrupp läser inte de ämnen som vi vanligen pratar om som skolämnen, utan läser ämnesområdena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. I kursplanen för aktuell elevgrupp i åk 4-6 står det i det centrala innehållets första punkt när det gäller att samspela, tala och samtala, att eleven ska arbeta med grundläggande kommunikativa mönster och strukturer: turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal. Utifrån det och för att utveckla elevernas kommunikation, fick Karin idén att arbeta med telefonsamtal då det idag en vanlig samhällsföreteelse.

För att få till en lärandesituation i klassrummet behövs mycket stöttning i struktur och innehåll. Karin började att strukturera upp vad ett samtal kan innehålla, sedan har eleverna varit delaktiga i att skapa innehållet. Till exempel på frågan Hur mår du? har eleverna bidragit med att ge exempel på hur man kan känna sig som glad, ledsen och trött. När det gäller frågan Vad ska du äta? har eleverna bidragit med olika maträtter. På så sätt känner dig eleverna mer delaktiga då de är med i utformningen av stöttningen.

Använder TAKK i undervisningen

För den här elevgruppen räcker det inte med att arbeta med text, utan bildstöd behövs för att stötta eleverna till att kunna fokusera på samtalet och kunna föra det i en viss ordning. Likaså använder Karin tecken som stöd (TAKK) i undervisningen för att kommunikationen ska fungera. Det långsiktiga målet med den här uppgiften är att eleverna ska kunna föra ett samtal utan stöttning.

Under hösten påbörjade Karin även ett samarbete med läraren i träslöjd Tomas Blåder. För att eleverna skulle bli mer delaktiga i projektet fick de som hade träslöjd skapa telefoner för att göra samtalet mer autentiskt, för det är av stor vikt att arbeta konkret och vardagsnära med dessa elever. Telefonerna hjälpte till att sätta fokus på dialogen.

När Karin och Tomas skulle påbörja arbetet med de tänkta telefonsamtalen inledde de med att modellera tillsammans, för att synliggöra turtagandet. Därefter modellerade de tillsammans med eleverna en och en för att trygga dem genom att ge en hög stöttning. Efter det fick eleverna prova på att arbeta i par. När eleverna har suttit i samtal med varandra har alltid en vuxen funnits närvarande då den stöttningen behövs för att det ska bli en röd tråd i samtalet.

Mycket övning krävs

Mycket övning krävs, men eleverna har uppskattat arbetet och gjort framsteg vilket också kunde ses när eleverna visade på vad de hade lärt sig. Några elever har under arbetets gång utvecklat sitt sätt att hålla samtalet på då de hade egna svar på frågorna, och några låtsades att de använde sig av högtalarfunktionen på telefonen då de säkert sett att man kan göra det.

Nu under våren är Karin och hennes elever på väg mot nya mål för att arbeta vidare med kommunikation. De har precis avslutat ett caféprojekt där de bjöd in grundskolans sexor i samma arbetslag. Ett projekt där eleverna återigen har fått träna på att kommunicera med andra elever.

Även här har eleverna arbetat med bildstöd för att kunna få kommunikationen och beställningen att fungera.

Sättet att arbeta språkutvecklande med denna målgrupp var fascinerande då det finns mycket att hämta inspiration ifrån.

/Jennypher Löfgren

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?