Perrongens uppdrag – mottagning, kartläggning och stöd för nyanlända elever

Perrongen är Örebro kommuns gemensamma mottagningsenhet för nyanlända elever, från 6 års ålder till 18 års ålder. Enheten jobbar på uppdrag av de olika skolförvaltningarna och Programnämnd barn och utbildning.

Chatrin Tageson, utvecklingsledare och Berit Olsson, enhetschef

På Perrongen finns tre utbildade lärare, en fritidspedagog, en lärarassistent och en skolsköterska. Flexibilitet är ett måste då antalet inskrivna elever ofta växlar men antalet brukar ligga på cirka 50 elever efter sommaren för att sedan minska något. Elever kan när som helst under året landa i Perrongens klassrum.

Personalen på Perrongen genomför först ett inskrivningssamtal med eleven och dess föräldrar. En kartläggning (steg 1) görs i form av en intervju med eleven där hen får berätta om vilka ämnen hen har läst. Enligt uppdraget är Perrongens uppgift att genomföra steg 1 och inte steg 2 (när det gäller grundskoleelever), som innebär en bredare kartläggning.

– Det är stor skillnad på steg 1 och steg 2. Vi gör ju bara en grov kartläggning och den är baserad på en intervju med eleven och föräldrar. Vi får helt enkelt en bild av eleven utifrån vad hen och hens föräldrar säger. Steg 1 är mer berättande och steg 2 visar mer de aktuella kunskaperna, säger Chatrin Tageson, utvecklingsledare på Perrongen.

– Vi får till oss från många skolor att det vore önskvärt att vi också genomför steg 2 på Perrongen. Det är dock inte möjligt just nu utifrån det uppdrag vi fått från Förvaltning förskola/skola. Skolverkets rekommendationer säger också att steg 2 bör göras ute på skolorna, berättar Berit Olsson, enhetschef.

Steg 2 görs på gymnasieelever

Dokumentation av steg 1 mailas i säker e-post ut till respektive rektor. En journal skickas också från Perrongens skolsköterska till den blivande skolsköterskan ute på skolan.

Steg 2 genomförs på Perrongen men då bara för gymnasieelever. De går enligt uppdraget också en längre tid på Perrongen än vad grundskoleeleverna gör.

– Från 2018 är uppdraget/beslutet att grundskoleeleverna ska vara på Perrongen i 10 dagar. En del skolor har önskemål om längre tid men det är så uppdraget ser ut i nuläget, säger Berit Olsson som är noga med att påpeka att Perrongen är en mottagningsenhet och inte en skola.

Perrongens personal är öppna för samverkan och samarbete med andra.

– Vi finns för de skolor som vill ha råd och stöd i olika frågor som rör nyanlända. Vi kommer gärna ut på skolorna och hjälper till, avslutar Chatrin Tageson.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Perrongens uppdrag

  • Eleverna skrivs in och kartläggs. Steg 1 - En första kartläggning, görs på uppdrag av Förvaltning förskola/skola och omfattar grundskoleelever. Steg 2 görs på uppdrag av Förvaltning för utbildning, försörjning och arbete och innefattar litteracitet och numeracitet på SPRI-elever, dessutom görs ett extra mattetest och ett engelskatest. Även fristående skolor kan begära att steg 2 görs på Perrongen.
  • Kartläggningar/inskrivningssamtal med eleven, förälder och tolk ska göras innan eleven ska börja på sin nya skola. Rektor placerar sedan eleven i en årskurs på skolan.
  • Hälsosamtal genomförs med Perrongens skolsköterska. Kontakter förmedlas med asyl och invandrarhälsan och information ges om svensk sjukvård, tandvård samt vaccinationer. Syn, hörsel, rygg, längd och vikt kontrolleras och en journal upprättas för varje enskild elev.
  • För grundskoleeleverna upprättas en ansökan om skolplacering, efter föräldrarnas önskemål.
  • Barnen och undomarna undervisas i svenska som andraspråk, under tiden som eleverna väntar på sin skolplacering.
  • Grundskoleeleverna går på Perrongen 10 dagar efter att GA (grundskoleantagningen) placerat barnen på en lämplig skola. SPRI-eleverna (gymnasieeleverna) går 6 veckor. Antal dagar har bestämts av Programnämnd barn och utbildning.

Perrongen sida på Pedagog Örebro hittar du här.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?