Nytt i skolan hösten 2022

En hel del nya lagar och regler träder i kraft lagom till höstterminens start. Vi listar de de viktigaste.

Ändrade kursplaner

Kursplanerna för grund-, special- och sameskolan har ändrats. De nya kursplanerna betonar fakta och förståelse, det centrala innehållet anpassas när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression, och kunskapskraven är mindre detaljerade än tidigare.

Ändrade läroplaner

I läroplanerna byter ”Sex och samlevnad” namn till ”sexualitet, samtycke och relationer” och innehållet i undervisningen breddas.

Ny princip för betygssättning

Riksdagen och regeringen har beslutat om regeländringar som innebär en ny princip för betygssättning. De nya bestämmelserna omfattar alla skolformer där betyg sätts.

  • Kunskapskrav ersätts av begreppet betygskriterier. I kursplanerna för lågstadiet och för ämnesområden i grundsärskolan och specialskolan ersätts begreppet kunskapskrav av begreppet kriterier för bedömning av kunskaper.
  • Enligt den nya principen för betygssättning ska läraren göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till de betygskriterier som gäller för ämnet. Syftet med ändringen är att läraren lättare ska kunna sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. 
  • Betygskriterierna för betygsstegen A, C och E ska beskriva typiska kunskaper för respektive betyg.
  • Komvux på grundläggande nivå, komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå samt sfi har en förenklad betygsskala med enbart ett godkänt betygssteg.

Skolverkets nya allmänna råd om betyg och prövning hittar du här

Skolverket: Sätt er in i de nya allmänna råden om betyg och prövning - här finns material för att diskutera betyg och betygssättning utifrån de nya betygsbestämmelserna och de nya allmänna råden

Enklare att stänga skolor

Från den 1 juli kan Skolinspektionen förbjuda en kommun eller region att fortsätta bedriva en verksamhet om missförhållandena är allvarliga och de inte har följt upp och åtgärdat bristerna. Skolinspektionen får även större möjlighet att återkalla ett godkännande av en fristående skola. Kommunens möjlighet att återkalla godkännande av fristående förskolor eller fritidshem utökas också.

Krav på extra studietid

Från den 1 juli ska elever i årskurs 4-9 i grundskolan erbjudas extra studietid för att få hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka och det ska vara frivilligt för elever att delta.

Lovskola

Den obligatoriska lovskolan utökas med 25 timmar för elever i årskurs 9 som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

Nya regler för behörighet

Reglerna kring lärarlegitimation och behörighet förändras för ämnena svenska som andraspråk och modersmål.

Ökad trygghet och studiero

Från den 1 augusti gäller ändringar i skollagen som innebär att all personal i skolan får göra det som är befogat för att öka tryggheten och studieron. Det kan till exempel handla om att ingripa fysiskt för att avvärja våld och kränkningar. Det blir även enklare för rektorn att ta beslut om avstängning. Samtidigt införs nya bestämmelser som reglerar användning och omhändertagande av mobiltelefoner.

/Redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?