Nytt i skolan hösten 2021

Ny termin och en hel del lagändringar i förskolan och skolans värld. Vi listar här de viktigaste som gäller från den 1 juli 2021.

Allmänt

» Tillfällig lagändring gör skolinformation offentlig

För att kunna offentliggöra statistik och information om Sveriges skolor införs tillfälliga sekretessbrytande bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen.

» Större möjligheter att använda fjärrundervisning och distansundervisning

Skolor får fjärrundervisa i fler ämnen än tidigare, till exempel om det saknas behörig lärare eller eleverna i skolan är få. Samtidigt införs regler om distansundervisning i skollagen. Undervisningsformen kan användas för elever som har svårt att undervisas på plats, på grund av dokumenterade medicinska psykiska eller sociala problem.

Reglerna gäller grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Grundskola och motsvarande skolformer

» Betygsförsök försvinner

Rektor beslutar om betyg ska sättas från årskurs 4. Försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 försvinner. I höst är det 24 skolor runt i i landet som kommer sätta betyg i åk 4. (ingen skola i Örebro) Läs mer här.

» Försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan förlängs

Försöket med tvåspråkig undervisning i grundskolan förlängs till och med 30 juni 2022.

Gymansieskola och gymnasiesärskola

» Gymnasieskolans yrkesprogram förändras

Förändringarna berör även vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Inriktningar, programfördjupningar och ämnen har reviderats på nio program.

» Ändrade ämnesplaner i engelska och matematik i gymnasieskolan

De huvudsakliga förändringarna är att:

  • fakta och förståelse betonas
  • det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression
  • kunskapskraven är mindre detaljerade.

För komvux börjar de ändrade ämnesplaner i engelska och matematik tillämpas på kurser som påbörjas från och med den 1 januari 2022.

» Ändrad ämnesplan i moderna språk i gymnasieskolan (gäller även komvux på gymnasial nivå).

Läs mer här

» Undantag från krav på legitimation och behörighet för lärare som undervisar inom riksrekryterande estetisk spetsutbildning i gymnasieskolan

Lärare som inte uppfyller skollagens krav på legitimation och behörighet får trots det bedriva undervisning inom den del av den riksrekryterande estetiska spetsutbildningen som ger utbildningen dess spetskaraktär.

Vuxenutbildning

» Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs ytterligare fyra år

På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare fyra år, från den 1 juli 2021 till och med den 1 juli 2025.

» Priorotering och urvalsregler förändras

Bestämmelserna i skollagen om vem som ska prioriteras vid antagning till komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå ändras. Förändringen innebär att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras.

» Ny Komvux-utbildning ger behörighet till högskolan

Den nya utbildningen är inriktad mot två olika områden, samhällsvetenskap och humaniora eller naturvetenskap och teknik.

» Behörighet ej nödvändigt på SFI (om det saknas behöriga kandidater)

Lärare som inte är behöriga får undervisa i SFI i fyra år, om de samtidigt går en utbildning i till exempel svenska som andraspråk.

» Nya yrkespaket (gäller också gymnasiekskolans introduktionsprogram)

Skolverket har i samråd med branschkunniga tagit fram nya nationella yrkespaket för vårdbiträde och undersköterska. De nya yrkespaketen är tänkta att användas från och med den 1 juli 2021.

/Sammanställt av Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: