Gå till innehåll

Örebro kommun har tillsatt förstelärare runt om på skolorna i kommunen. Uppdragen ser lite olika ut beroende på vilken tjänst pedagogen har.

2015-2020 fanns också ett nätverk för förstelärare i Örebro kommuns gymnasieskolor, anpassade gymnasieskolor och vuxenutbildning. Material från nätverket hittar du här.

Förstelärare

Grunduppdraget Örebro kommun

Grunduppdraget för Förstelärare kompletteras med grunduppdraget som
lärare enligt nedan punkter eftersom Förstelärarens arbetsuppgifter i all
väsentligt ska bestå av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.
Rektor ska ytterligare definiera och tydliggöra förstelärarens uppdrag utifrån
specifika behov inom verksamheten. Även förvaltningsövergripande uppdrag
kan förekomma.

Lärare (samtliga kategorier)

 • Du planerar, genomför och utvärderar undervisning inom de
  ämnen du är behörig i.
 • Du använder metoder och arbetssätt som leder till bästa
  möjliga måluppfyllelse.
 • Du utövar mentorskap/utför klassföreståndaruppgifter.
 • Du stödjer elevers sociala utveckling och fostran.
 • Du skapar god miljö för lärande.
 • Du håller dig uppdaterad om aktuell forskning inom ditt
  verksamhetsområde.
 • Du känner till och följer verksamhetens gällande lagar, policys
  och rutiner.
 • Du arbetar och dokumenterar i de verksamhetssystem som finns.

I uppdraget som förstelärare:

 • Arbetar du metodiskt med systematiskt kvalitetsarbete
  tillsammans med skolledning.
 • Omvärldsbevakar och deltar du i arbete av skolövergripande
  karaktär som att leda och delta i nätverk inom specifika
  områden.
 • Utvecklar du det kollegiala lärandet och verkar för
  ämnesutveckling.
 • Sprider du ämneskunskaper och undervisningsskicklighet till
  kollegor, digitalisering och IT-användning ingår här som en
  naturlig del.
 • Stödjer du kollegor i deras professionella utveckling genom
  beprövade modeller och metoder.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se